<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

26.10.05

Znáš Francii?

Tato webová stránka nabízí celou řadu on-linových her, které mohou zpestřit výuku reálií v hodinách francouzského jazyka. Též mohou sloužit k přípravě cesty do Francie, či jako inspirace k vytvoření podobných her o České republice. Možná by je pro své partnery mohli navrhnout a ztvárnit sami žáci. I tato stránka původně začala jako projekt Comenius mezi několika evropskými školami.

Najdete zde kvízy o francouzských vinicích, městech, pohořích, řekách, dialektech, ale i vědcích a gastronomii.

21.10.05

Interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků

Dovolila jsem si převzít následující článek o využití interaktivních tabulí ve výuce jazyků. Doufám, že v budoucnu budou tabule častěji sloužit ke kontaktu žáků s partnery v zahraničí, jak článek naznačuje. Můžeme si představit, že děti budou mít například možnost setkávat se ve videokonferencích či chatech.

Interaktivní výuka cizích jazyků
Od října školního roku 2003/2004 mám možnost používat při výuce bílou interaktivní tabuli. Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit hodinu jak učiteli, tak dětem. Z mého hlediska mi tabule usnadňuje výuku mnoha způsoby. Lekce angličtiny si připravuji dopředu, včetně výkladu a doplňujících cvičení, kterých bývá v učebnici málo.
Kočová Kateřina (ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice), 03. 03. 2005 14:35

Od října školního roku 2003/2004 mám možnost používat při výuce bílou interaktivní tabuli. Tento systém umožňuje zkvalitnit a zpestřit hodinu jak učiteli, tak dětem. Z mého hlediska mi tabule usnadňuje výuku mnoha způsoby. Lekce angličtiny si připravuji dopředu, včetně výkladu a doplňujících cvičení, kterých bývá v učebnici málo. V hodině pak spustím příslušný program a žáci mohou cvičení doplňovat přímo na tabuli. Speciální „roletka“ a „baterka“ mi umožňují odkrýt jen tu část tabule, kterou chci, aby žáci viděli. Tyto funkce využívám především při procvičování nových slovíček, frází nebo gramatických jevů. Žáci mají okamžitou zpětnou vazbu a také já mohu snadno kontrolovat jejich práci a pozornost. Příslušnou lekci si vždy uložím a při dalším opakování ji jen spustím. Odpadá mi tedy zdlouhavé kopírování, které je často náročné na čas i peníze.

Samotný software mi poskytuje mnoho možností, jak výuku zpestřit. Při probírání nových slovíček již nemusím vystřihovat obrázky z různých časopisů a kalendářů, protože jdou snadno spustit a upravit na tabuli, lze je i vytisknout. Tyto obrázky jsou seřazeny přehledně podle kategorií, hledání proto není nijak obtížné. Systém zároveň poskytuje nepřeberné množství různých pozadí. Když chci především menším dětem ulehčit psaní na tabuli, pak přenesu na pozadí linky. Pro učitele hudební výchovy jsou zde připravené notové osnovy, v archivu obrázků samozřejmě nechybí veškeré noty a pomlčky. Pro učitele chemie je připravená periodická tabulka prvků, pro učitele biologie lidské orgány včetně popisu, pro učitele zeměpisu nejrůznější mapy… Archiv obrázků skutečně poskytuje skoro vše, na co si vzpomenete.

Pomocí hypertextových odkazů lze vytvářet různé prezentace, hry a aktivity, několik jich je připraveno výrobcem. Sami žáci také vymýšlí křížovky, testy, otázky, což využívám jako formu zkoušení, při které odpadá zbytečný stres a strach z neúspěchu.

Tabuli lze využít jako velkou obrazovku. Často na ní pouštím programy pro výuku angličtiny, výukové seriály, DVD nebo videa. Vše je samozřejmě doplněno zvukem

Také pro pohybově postižené žáky je tabule velkým přínosem, protože ji lze ovládat psací tabulkou s infračerveným propojením. Na tabuli je tedy možné psát odkudkoli z místnosti.

Jako každý počítač, i tato speciální tabule umožňuje přístup na internet. Se svými žáky využívám internet velmi často. Sami našli mnoho adres s kvízy, křížovkami a testy v angličtině, které pak luštíme buď společně, nebo na známky každý sám. V dohledné době budeme mít webovou kameru, která žákům umožní komunikovat s rodilými mluvčími ze škol v Anglii. To je vůbec nejlepší způsob, jak si svou angličtinu budou moci vyzkoušet.

19.10.05

WebQuest aneb hledání informací na webu

Jak všichni víme, web nabízí nepřeberné množství informací. Aby se žáci naučili informace na určité téma vyhledávat a strukturovat dle zadaného úkolu, je vhodné využít WebQuestů. WebQuest je aktivita, při níž žáci podle zadaného scénáře, úkolů a zdrojů informací pracují s Internetem či dalšími dokumenty.


Tvorba WebQuestů
Velmi vhodným průvodcem v češtině pro tvorbu WebQuestů je www.webquest.cz, kde najdete metodickou pomoc, odkazy na další webové stránky o WebQuestech a archív, kam přispívají čeští učitelé. Máte možnost zde vytvořit svůj vlastní účet i účet pro své studenty. Získáte zde prostředí, kde můžete své WebQuesty archivovat a kam mají přístup studenti. Ti nemohou nic v zadání měnit, pouze aktivitu využívat. Tuto službu nabízí webová stránka www.spomocnik.cz.

Kvalitní WebQuest by měl mít následující strukturu a charakteristiky (podle www.webquests.org.uk , v angličtině):
1. Úvod
Jasný úvod studenty zasvětí do úkolu, který budou řešit. Měl by být motivující a studenty zaujmout.
2. Úkol
Obsahuje popis toho, co se student naučí. Může jít o pochopení určitého problému či konkrétní produkt (webová stránka, PowerPointová prezentace, atd.).
3. Zdroje informací
Učitel najde vhodné a kvalitní zdroje, které studentům pomohou ke zvládnutí zadaného úkolu.
4. Postup
Učitel by zde měl doporučit kroky, které povedou k úspěšnému splnění úkolu. Měl by doporučit, jakým způsobem pracovat (samostatně, ve dvojicích, ve skupinách) a jak rozdělit role v týmu. Učitel zde též může uvést informace o tom, jak provést efektivní výzkum a pracovat s ostatními.
5. Hodnocení
Většina WebQuestů zahrnuje využívání vyšších myšlenkových procesů (analýzy, syntéza,...), proto je hodnocení nesnadné. Doporučuje se hodnocení založené na Bloomově taxonomii cílů.
6. Závěr
V této části si studenti připomenou, co se naučili, a mohou zde získat návod, jak si znalosti na dané téma dále prohloubit.

WebQuesty je samozřejmě vhodné použít i ve výuce jazyků, např. k vyhledávání informací o reálích země cílového jazyka nebo jako přípravu pro psaní esejí na určité téma. Příklady WebQuestů k výuce angličtiny najdete např. na stránkách francouzského učitele Phila Benze - www.ardecol.ac-grenoble.fr

Je samozřejmě možné si představit využítí WebQuestů v projektech spolupráce škol. Žáci mohou například s pomocí svých učitelů vytvořit WebQuest o své zemí, zadat ho svým partnerům a naopak.

14.10.05

Metoda eTandem

Tato metoda byla vyvinuta v rámci projektu Socrates, Lingua D, který probíhal v letech 1998 až 2000. Vyučování jazyka "e-tandemovou" metodou spočívá v tom, že dva žáci se navzájem učí svůj mateřský jazyk, a to především s využitím informačních a komunikačních technologií. Mají tak poznat nejen jiného člověka, ale i jinou kulturu, navzájem si pomoci při studiu cizího jazyka a skutečně v tomto cizím jazyce komunikovat. Jedním z cílů je též získání větší nezávislosti na učiteli a schopnosti samostatného učení se cizímu jazyku. eTandem se zprvu rozšířil především mezi francouzskými, britskými a německými školami.

eTandem je postaven na principu vzájemnosti: úspěch výuky ve dvojicích totiž spočívá v tom, že oba účastníci se navzájem podporují a věnují srovnatelnou pomoc jeden druhému. Měli by strávit stejnou dobu nad studiem každého z jazyků a každý by měl být stejnou dobu žákem i učitelem. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, má každý žák možnost intenzivně se věnovat cizímu jazyku, a to s kamarádem podobného věku, který ho nebude známkovat, přizpůsobí se jeho rytmu i zájmům.

Vyvstává samozřejmě otázka, proč by se například němečtí partneři měli učit češtinu. Zkušenosti však ukazují, že i partneři, jejichž mateřským jazykem je některý z "významných" evropských jazyků, se rádi seznámí se základy "méně významného" jazyka. Např. studenti z Gymnázia v České Lípě sestavili učebnici češtiny, podle které velmi úspěšně učili své francouzské partnery při jejich pobytu v ČR. Za svůj projekt Prezentace českého jazyka a české kultury získali cenu Label v roce 2002. Podrobnosti najdete na http://web.socrates.cz/default.asp?sekce=1&podsekce=52

Je však nutné, aby žáci měli vedení a věděli, jak při práci ve dvojicích postupovat. Proto byly v rámci projektu vypracovány pedagogické materiály v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro učitele a žáky, které jsou přístupné na http://tandem.ac-rouen.fr/schools/schools-fra.html. Můžete si zde objednat i papírovou verzi metody eTandem (s vloženým CD-romem), která obsahuje podrobný popis metody, konkrétní cvičení a smlouvu o chování na Internetu při práci v e-tandemech, kterou musí před začátkem projektu všichni žáci podepsat. Další materiály pro žáky najdete na http://tandem.ac-rouen.fr/index.html. Fórum pro vyhledávání partnerů pro tento typ výuky se nachází na http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/stats-fra.html. Další informace o projektu získáte na http://tandem.ac-rouen.fr/index.html.

13.10.05

Weblogy ve výuce cizích jazyků

Tento týden jsem do své e-mailové schránky dostala nové číslo měsíčního bulletinu pro učitele francouzštiny. Tentokrát se zde pojednávalo o využití weblogů ve výuce jazyků. Nemohu zde tudíž nezmínit některé aspekty této problematiky a nedoporučit všem francouzštinářům, aby tento bulletin také začali odebírat, a to zcela zdarma! Stačí se zapsat na http://www.francparler.org/lettre.htm


Weblogy jsou v současné době stále populárnějším vyjadřovacím médiem, především mezi mladými lidmi. Původně je využívali především novináři, pro něž se staly prostředkem pro zaznamenávání postřehů, názorů a komentářů k odkazům nalezeným na Internetu. V současné době je lidé používají též k záznamu osobních zkušeností nebo pro záznam myšlenek na určité téma (např. spolupráce škol a výuka cizích jazyků :) a jejich sdílení s komunitou podobně zaměřených lidí.

Weblog si kdokoli může snadno vytvořit pomocí volně přístupného softwaru, proto se čím dál více rozšiřuje i jeho využití ve školství. O roli weblogů ve výuce francouzštiny se hodně debatovalo na konferenci francouzské asociace Cyberlangues, která sdružuje učitele jazyků se zájmem o využívání informačních a komunikačních technologií ve školství. Konference se konala v srpnu 2005 nedaleko Bordeaux. Na webových stránkách asociace je k dispozici velmi kvalitní PowerPointová prezentace o využití weblogů ve výuce jazyka, kterou připravila Gabriealla Vernetto. Najdete ji na http://www.cyber-langues.asso.fr/blog/?p=27

Gabriella Vernetto je iniciátorkou weblogového projektu Jeux de langues, langues en jeu, na němž se podílejí děti ze základních škol v Itálii, Švýcarsku a Francii. Poznávají zde své jazyky a kultury, jejich podobnosti i rozdíly. V tomto projektu se též děti učí, že musí respektovat autorská práva, pravidla bezpečnosti na Internetu a dbát na kvalitu publikovaných textů.

Další výborný příspěvek o roli weblogů ve výuce cizích jazyků měla Barbara Dieu, učitelka angličtiny ve francouzském lyceu v Sao Paolu. Celý příspěvek, včetně zvukového komentáře a PowerPointové prezentace ve francouzštině, je k dispozici zde. Poskytla též velmi zajímavý rozhovor v bulletinu pro učitele francouzštiny. Barbara Dieu je jednou z nejaktivnějších učitelek jazyků v zavádění technologií do výuky. Moderuje weblog Dekita, kde učitelé angličtiny diskutují o novinkách z oboru a svých zkušenostech.

Obsah tohoto bulletinu je k dispozici na stránkách komunity učitelů francouzštiny. Nenechte si ujít zajímavé příklady využití weblogů ve výuce, jako je např. deníček ze zájezdu do zahraničí či čtenářský a kulturní deník.

6.10.05

Projekt pro začátečníky - The Image of the Other

O tomto projektu, který především podporuje výuku cizích jazyků, jsem poprvé slyšela v březnu 2004. Ačkoli jsem od té doby poznala hodně dalších projektů, které učitelům pomáhají v realizaci projektů s jinými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, pořád si myslím, že je hodně kvalitní.


Mám pro to několik důvodů, domnívám se totiž, že the Image of the Other je:
  • naprosto jednoduchý - žáci ze dvou škol z různých zemí si vyměňují e-maily v cizím jazyce na určité, předem domluvené téma
  • flexibilní - učitelé mohou projekt do hodin včleňovat podle svého rytmu a hodí se k jakékoli učebnici. Jestliže si přejí, mohou využívat i jiné nástroje (videokonference, chat,...) a debatovat o vlastních tématech
  • jasný - je zde k dispozici manuál pro učitele i žáky, který je možné vytisknout
  • možné jej použít i se začátečníky (prý po šesti měsících výuky cizího jazyka), kteří se mohou představit a pak probírat témata, jako je rodina, škola, moje město, moje země atd.
  • existuje v několika jazykových verzích - anglické, francouzské, německé, italské, holandské a dánské
  • najdete zde i nástroj pro vyhledávání partnerů
  • můžete požádat o radu odborníky
  • najdete zde konkrétní příklady, jak školy projekt využívají
  • máte možnost zde diskutovat s podobně naladěnými kolegy ze zahraničí
Vše se nachází na http://www.europeanschoolsproject.org/image/

5.10.05

Historiettes de Josette

Tato webová stránka existuje pouze ve francouzštině, ale je neuvěřitelně roztomilá a zábavná. Navíc odpovídá problémům, na něž narážejí učitelé, kteří pracují s informačními a komunikačními technologiemi a snaží se je účinně integrovat do výuky.


Hlavní postavou je mladá učitelka Josette, která naráží na řadu obvyklých problémů - hodnocení, řízení třídy, projektové vyučování a používání nových technologií ve třídě. Její příběhy a rady zkušených pedagogů najdete na:
http://cep.cyberscol.qc.ca/ressources/listehistoriettes.html

Vhodné k zábavě i poučení!

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy