<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

31.8.05

Výuka jazyků a spolupráce škol

Chtěla bych, aby se tento weblog stal diskuzním místem pro učitele cizích jazyků v České republice, kteří se zajímají o projektové vyučování, spolupráci škol a využívání informačních a komunikačních technologií.
Postupně tu budu zveřejňovat články o této problematice, zajímavé nápady pro výuku jazyků a komentáře k zajímavým odkazům na internetu.
Neváhejte připojit své nápady a zkušenosti!

23.8.05

Informační technologie a spolupráce škol v EU

Téma, které mne zajímá, jelikož pracuji jako poradce pro učitele v evropském portálu European Schoolnet (EUN). Mým úkolem je pomáhat učitelům při realizaci projektů založených na spolupráci škol a využití informačních a komunikačních technologií. Tyto projekty jsou většinou financovány z fondů Evropské komise.

Nyní se nejvíc soustředím na eTwinning, projekt Evropské komise, jehož cílem je právě podpora spolupráce škol přes Internet. Více se dočtete na na webové stránce eTwinning - Partnerství škol v Evropě - www.etwinning.net

Jestliže Vás projekt zaujal, podívejte se určitě i na www.etwinning.cz, webovou stránku českého podpůrného střediska pro eTwinning.
Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy