<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

25.8.07

eTwinning Teachers´blog

Na tomto blogu v pěti jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština) najdete příspěvky učitelů o tom, jak ve třídě využít eTwinning, tipy k výuce jazyků, ale i k využití různých softwarových nástrojů ve výuce.

19.8.07

Citace z Literárek jen na okraj....

Fascinující, tak jako prakticky každý svazek z historických edic nakladatelství Argo, řízených kolegou knihovničkářem Martinem Nodlem, je studie Jacquese Le Goffa Peníze a život (Argo, Praha 2005, 86 stran, 159 Kč) s podtitulem Ekonomika a zbožnost ve středověku. Kniha obsahuje mnoho v současnosti neobyčejně potřebných myšlenek o penězích, z nichž vybírám jednu zvlášť půvabnou pro naši společnost skrz na skrz promořenou úvěry. „Lichvář je zvláštní druh zloděje. Ač nenarušuje veřejný pořádek, jeho přestupek je obzvláště odpudivý, jelikož okrádá Boha. Co by prodával jiného než čas, který uplyne mezi momentem výpůjčky a splátky s úrokem? Ale čas patří pouze Bohu.“ Útlý svazek strhující četby skvěle přeložila Kateřina Bavorová.

Entretien avec Micheline Maurice

Spécialiste de la formation à la pédagogie de l’échange à distance, aux approches interculturelles et à l’introduction de la dimension européenne dans l’éducation, Micheline Maurice travaille au CIEP et est experte auprès du bureau « eTwinning » en France. Coordinatrice de ce point didactique, elle nous livre ici sa conception de l’échange éducatif, ses évolutions liées au TIC, ses enjeux.

Enseignement bilingue par les TICE

Tenter de problématiser et de mettre en résonance l’enseignement bilingue et l’utilisation des TICE – technologies de l’information et de la communication pour l’éducation – est un exercice difficile, car ces deux univers de référence sont jeunes et en pleine évolution. L’hétérogénéité des dispositifs bilingues comme celle des utilisations des outils TICE ne simplifient pas la tâche. Néanmoins une synthèse est possible et peut s’articuler autour de trois interrogations : quelles sont les principales questions auxquelles l’enseignement bilingue doit faire face ? Quelles sont les apports potentiels des TICE dans le ou les domaines considérés et à quelles conditions peut-on les utiliser ?

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy