<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.6.06

DidacTIClang: rozvoj dovedností pro výuku cizích jazyků

DidacTIClang si klade za cíl podporovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků a motivovat učitele a školitele k vhodnému využití technologií.
DidacTIClang nabízí internetový kurz zaměřený na zlepšení výuky pomocí technologií.
Kurz je rozdělen do čtyř modulů:
Modul a: jak využít autentické materiály na webu k výuce jazyků
Modul b: jak vybrat a použít on-linové výukové materiály ve výuce jazyků
Modul c: jak využít nástroje pro spolupráci a komunikaci ve výuce jazyků
Modul d: jak vytvořit interaktivní výukové moduly.

Kontakt: Ulrike Hofmann
ulrike.hofmann@fh-salzburg.ac.at

Učitelé z Evropy mohou na účast v kurzu požádat o finanční podporu prostřednictví národní agentury Socrates.

11.6.06

Important addresses


I have collected important addresses which can be useful for us, English teachers, who have no time to look for some exercises every day. Some of them are good only for Czech teachers, some of them are good for all of us. If you know some more, I will be very glad to find them, too.

Here they are:
Important addresses

1. Pro začátek navázání vztahů s jinou školou doporučuji adresu / for getting new contacts with another school/
http://www.europeanschoolsproject.org/image/

2. Hledání partnerů a dobrých nápadů / possibility to find new partners and also new ideas http://myeurope.eun.org

3. Každé jaro až do 9.května / activities every spring between 21st march to 9th May/ www.springday2006.org

4. web pro základní a střední školy http://www.ceskaskola.cz/

5. poslech zpráv v AJ s textech, básně- vše zdarma / listening to the news in English http://www.englishclub.com/listening/index.htm

6. Užitečná webová adresa pro malé děti je www.kidersite.org a zejména její část / website for little kids/ http://www.kindersite.org/RedirectFrame.asp?SID=53&KidsBarYes=1&VarSidNumHiddenFieldName=13523

7. Pro uživatele, kteří se moc nevyznají pro vytvoření vlastní webové stránky http / for those who are not very good at making web pages/ ://www.schoolrack.com/

8. Několik worksheetu dobrých pro začátečníky/ ZŚ// for beginners at English/
http://www.shine-english.com/elementary.html

9. angličtina pro všechny věkové skupiny / English for everyone http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=cz

10. pro malé děti angličtina,hry malování, něco je zdarma / for little kids, games, painting/ http://www.eslkidstuff.com/OnlineGamesMain.htm
11.
výborná sada webových stránek/ a lot of good websites/
http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/projekty.htm
12. dobré doplňkové texty http://www.insideout.net/
13.
dobré pro střední školy- možnost poslouchat zprávy + text / listening activities/ http://www.englishclub.com/listening/index.htm
14. dobré pro elementary students http://www.englishclub.com/listening/index.

15. další zajímavé weby http://kaj.upol.cz/extras/websites/sitesgeneral.htm

16. pro nejmenší, i pro ty co neumějí anglicky / for little kids/
http://www.kindersite.org/RedirectFrame.asp?SID=53&KidsBarYes=1&VarSidNumHiddenFieldName=13523

17. známá stránka pro angličtináře důležitá, zejména pro ty, co používají Headway
http://www.oup.com/elt/select?url=/eltnew/teachersclub/

18. ukázka projektu z etwinningu / public etwinning example/
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=248

19. zasílání projektů do soutěže elearning / e learning projects/
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards2005/index.htm

20. dobrá stránka s připravenými gramatickými testy / grammar tests/

http://www.usingenglish.com/handouts/

21. písně ve formě podcastingu MP3 / songs /
http://www.manythings.org/songs/

22. čtení a poslech zároveň/ reading and listening/
http://www.manythings.org/listen/

23. jazykové hry s obrázky/ languages games and pictures/
http://www.manythings.org/lulu/

24. obecná strana s celou řadou aktivit pro angličtinu
http://www.manythings.org/

25. oficiální stránka anglické královny / Official Royal website /
http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
26. e learning, inside out strana, cvičení čtecí
http://www.insideout.net/e-lessons.htm

27. příběhy pro děti, story maker / how to make stories/
http://www.britishcouncil.org/kids-stories.htm

28. písničky pro děti, např. computer mouse/ song for kids/
http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm

29. jazyková hra hangman computers
http://www.britishcouncil.org/kids-games-hangman-computers.htm

30. hlavní stránka aktivit pro děti / the main page for children/
http://www.britishcouncil.org/kids.htm

31. pro děti Barnaby medvídek- hry, příběhy, zeměpis
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/

32. jazykové hry pro děti- minulý čas, příběhy, tvoření vět, / language games for children, grammar/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english/index.shtml

33. oficiální stránka pro různé předměty, je třebas se zaregistrovat
http://www.veskole.cz/ / for Czech teachers/

34. další zdroje cvičení, nutná registrace / more exercises, you have to register/
http://www.onestopenglish.com/

2.6.06

Evropský indikátor jazykové kompetence

Ján Figel, komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost, představil 27. dubna v Evropském parlamentu novou iniciativu Komise na podporu výuky cizích jazyků v EU, která by měla začít v roce 2007.

K podpoře jazykových dovedností by měla pomoci rozsáhlá kampaň, při níž se budou znalosti v jednotlivých státech hodnotit a srovnávat na základě Evropského indikátoru jazykové kompetence (více zde v aj). Tento indikátor by měl mít formu jazykového testu, jímž projde reprezentativní vzorek 15-letých žáků ve členských zemích EU. Test by měl být koncipován na základě Společného referenčního evropského rámce pro jazyky (více zde) a bude zaměřen na ověření čtyřech základních jazykových kompetencí - mluvení, poslechu, psaní a čtení. Výsledky v jednotlivých zemích budou následně porovnány a jednotlivé země by se měly podělit o strategie, které se osvědčily ve výuce cizích jazyků. Srovnání se zaměří na pět jazyků, které se v EU učí nejvíce - angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a italštinu.

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy