<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.4.08

Hodnocení žáků v projektové práci

Klasické hodnocení je pří projektovém vyučování často nevhodné: žáci na projektem často pracují delší dobu a různým způsobem, pracují v týmu, projekt se soustředí na rozvoj dovedností . Při hodnocení žáků v projektovém vyučování je proto důležité vzít v úvahu především následující faktory: kritéria pro hodnocení, přínos jednotlivce pro skupinovou práci, hodnocení dovedností a stanovení pedagogických cílů (cf. Historiettes de Josette).

Kritéria pro hodnocení žáků v projektovém vyučování

Při hodnocení finálních produktů může učitel pociťovat zklamání nad jejich různou úrovní či nad tím, že neodpovídají jeho původnímu očekávání. Aby k tomuto nedocházelo, je nutné již od samého počátku projektu jasně definovat kritéria pro hodnocení finálních produktů. Tato kritéria se týkají jazykové kvality, obsahu, metody vyhledávání a zpracování dat, využití technologií, rozsahu atd.

Individuální přínos

Jestliže žáci pracují na finálních produktech v týmu, často se stává, že učitel má těžkosti při hodnocení přínosu jednotlivých žáků. Učitel se může rozhodnout pro jednu známku pro všechny členy týmu. Toto hodnocení však není vždy spravedlivé, protože někteří žáci se v projektu angažovali více než jiní. K hodnocení práce jednotlivce by bylo např. vhodné, aby učitel žáky požádal o sebehodnocení/hodnocení přínosu každého z členů týmu pro skupinovou práci.

Hodnocení dovedností

Při práci na projektu je důležité, aby se učitel rozhodl, na které dovednosti se projekt zaměří (v cizím jazyce to může být např. rozvoj písemného projevu či interkulturních dovedností). Pro hodnocení dovedností je vhodné postupovat např. podle předem stanovených hodnotících tabulek pro pozorování žáků při práci, či se zaměřit na hodnoceních aktivit, které danou dovednost rozvíjejí.

Pedagogické cíle

Hodnocení projektu by mělo odpovídat předem stanoveným pedagogickým cílům. Není vhodné zaměřit se jen na hodnocení finálních projektů, ale hodnotit i průběžnou práci v projektu.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy