<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.5.07

Interkulturní výuka v evropských projektech spolupráce škol

Pedagogická poradní skupina (Pedagogical Advisory Group), jejímiž členy jsou odborníci na vzdělávání učitelů, školní inspekci a zavádění technologií do vzdělávání, má v rámci eTwinningu za úkol rozvíjet a monitorovat jeho pedagogickou náplň. Za pozornost stojí tři studie, které reflektují z různých úhlů pohledu dopad eTwinningu na evropské vzdělávání. Tyto studie lze v elektronické podobě nalézt na portálu eTwinning:

- Collaboration and eTwinning, Enrichment and Added value of eTwinning projects

- Pedagogical issues in eTwinning

- Cultural understanding and Integration, Professional Development


Zde bychom se chtěli zaměřit na poslední z těchto studií, a to především na možnosti rozvoje interkulturního aspektu v projektech eTwinning zaměřených na výuku cizích jazyků.

“Jazyk je součástí kultury a zároveň je médiem, které kulturu definuje a popisuje. Z tohoto důvodu se evropští politikové zasazují o to, aby občané EU mluvili alespoň dvěma cizími jazyky. Cizí jazyky jsou bezpochyby podmínkou pro interkulturní porozumění, ale samy o sobě nestačí. Kromě lingvistické, pragmatické a strategické kompetence by si žáci měli osvojit i socio-kulturní dovednosti. Zdatný uživatel musí nutně ovládat i kulturní aspekty cílového jazyka.

V nedávné minulosti se stalo zřejmým, že do výuky cizího jazyka je nutné čím dál více integrovat kulturní dimenzi. Výuka kulturních aspektů se posunula od výuky o kultuře (kognitivní metody) a žáci jsou spíše vedeni k tomu, aby s ostatními kulturami uměli komunikovat: žáci získavají znalosti a učí se jiné kultury chápat tím, že přímo s mluvčími cizího jazyka řeší různé úkoly a shromažďují data na určité téma. Cílem tedy není “správně se chovat” v komunikaci s příslušníky jiných kultur, ale spíše být schopen jednat v různých situacích, pochopit jiné postoje, hodnotové systémy a názory vyplývající z vlastní či cizí kultury. Takto se žáci seznámí s hlubšími základy jiné kultury, nezískají pouze její povrchní znalost. Tento koncept se nazývá “interkulturní komunikativní přístup” a je možno jej přenést do celé řady vyučovacích předmětů. Žáci mohou získat “celistvou interkulturní dovednost” nejen tím, že o jiné kultuře přemýšlejí, ale take tím, že s jejími příslušníky dokáží empaticky komunikovat a jednat.”

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy