<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.9.06

Boj s plagiáty v České republice

Stejně jako univerzita v Indianě se i Masarykova univerzita v Brně rozhodla zamezit četným případům plagiátorství u svých studentů. Na rozdíl od americké univerzity, kde byly vytvořeny internetové stránky s názorným vysvětlením, co vše je za plagiátorství považováno, vytvořila brněnská univerzita unikátní software, který učitelům umožňuje snadné odhalení opsaných prací. Podnětem pro vytvoření nového softwaru byla snaha o zkvalitnění studentských prací vznikajících v rámci vysokoškolského studia, zvýšení etiky odborné práce a ochranu autorských práv. Program pracuje s elektronickou databází a může být použit nejen pro odhalení plagiátů mezi diplomovými pracemi, ale i mezi kratšími seminárními pracemi, referáty, eseji apod. Plagiáty je zatím možné rozpoznat v pracích psaných v českém, slovenském a anglickém jazyce. V České republice se jedná o naprosto ojedinělý projekt; ani v rámci celé Evropy zatím nejsou podobné služby běžně rozšířeny. Učitelům jiných vysokých či středních škol zatím nezbývá nic jiného než pracovat při snaze o odhalení plagiátů s internetovými vyhledavači. To na ně klade vyšší nároky ohledně času, který takové kontrole musí věnovat; výhodou takového postupu je možnost zkontrolovat práce, které byly napsány například v německém jazyce, což zatím brněnský software neumožňuje.

http://www.rect.muni.cz/AKTUALITY/SW_proti_plagiatum.pdf

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy