<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

22.5.06

Join multimedia a výuka cizích jazyků

Dne 27. května (sobota) se koná školení DVPP (tedy i S dle SIPVZ) na téma: Join multimedia: výuka cizích jazyků a informační technologie. Podrobnosti najdete na www.jmm.zde.cz. Termín přihlášení pro přednášející již sice vypršel, ale účastníky rádi přivítají i během tohoto týdne.

V případě zájmu kontaktujte:
Mgr. Petr Naske, ICQ 99474857, e-mail: petr.naske@gmail.com

4 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

1:30 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

2:37 dop.  
Anonymous Anonymní said...

I like it! Good job. Go on.
»

10:38 dop.  
Anonymous Anonymní said...

I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»

5:55 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy