<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.4.06

Ústní projev v cizím jazyce a využití nových technologií

Na tomto weblogu jsem se již několikrát zmínila o využití nových technologií (e-maily, chaty, diskuzní fóra, chaty a weblogy) pro zlepšení písemného projevu žáků v cizím jazyce. Dnes bych se chtěla pozastavit nad nástroji, které umožňují, aby se žáci procvičovali v ústním projevu a v porozumění slyšenému.

Mnoho učitelů cizích jazyků se již setkalo s počítačovými aktivitami na procvičení a zlepšení výslovnosti či poslechu. V kontextu mezinárodních projektů spolupráce škol si však žáci díky technologiím, které zmíníme, mohou opravdu na dálku popovídat se svými vrstevníky.

V poslední době se např. velmi rozšířilo telefonování přes Internet, a to především s využitím nástroje Skype. Tento nástroj se neustále zdokonaluje a nabízí např. možnost telefonování s více účastníky zároveň či možnost videokonference. Ve třídě, která je vybavená interaktivní tabulí či projektorem, mohou videokonferenci sledovat všichni žáci najednou. Telefonování může navíc doprovázet i chat, kde si žáci mohou vysvětlit případné nejasnosti.

Další možností pro zlepšení ústního vyjadřování, především monologu, je podcasting, o němž jsem se na weblogu již také zmínila. Podcasting umožňuje realizovat nahrávky na profesionální úrovni a rozšiřovat je prostřednictvím internetu. Řada učitelů cizích jazyků tak se svými žáky provozuje amatérskou rádiovou stanici či dramaticky ztvárňuje různé příběhy.

Tyto možnosti jsou technicky proveditelné, pro výuku cizích jazyků je však nutné pro ně najít vhodné místo ve výuce, a především takové metodické zpracování, které opravdu bude přínosem pro výuku cizího jazyka. S nástroji a jejich možnostmi by se učitel měl seznámit předem a před jejich využitím ve třídě zkontrolovat, zda vše funguje. Je vhodné se zamyslet nad tím, zda s nástrojem bude pracovat celá třída najednou (především zpočátku), či jednotliví žáci se svými partnery (vhodné i mimo vyučování), a tomuto rozhodnutí pak přizpůsobit typ aktivit.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy