<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2.3.06

Weblog české angličtinářky

Naděžda Kadlecová, učitelka angličtiny na Gymnáziu v České Lípě, si spolu se svými zahraničními partnery vede weblog v angličtině, na němž se dělí o své praktické poznatky ze zavádění mezinárodní projektů do výuky angličtiny. Naďa se především zaměřuje na projekty, které využívají informační a komunikační technologie, jako je např. eTwinning.

1 Comments:

Blogger Naďa Kadlecová said...

Při návštěvě Řecka, kam jsem byla pozvána svými partnery z eTwinningu ,jsem použila svůj weblog jako deník, do které jsem zapisovala své poznatky z veliké cesty na jih. Stále více oceňuji význam této technické vymoženosti a všem jej vřele doporučuji. Mé články včetně fotografií jsou pohromadě, dobře uloženy a k nahlédnutí všem mým partnerům. Nemusím tedy každému zvlášť vše předávat. Mí parneři mohou po přečtení reagovat na dané téma. Vše je přehledné a rychlé. Nejsem počítačový expert a webovou stránku zatím ještě neumím vytvořit. Weblog je můj veliký pomocník.

11:42 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy