<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24.1.06

Učitel cizího jazyka

"...zefektivnění cizojazyčné výuky pomocí moderních metod, využívajících nejnovějších vědeckých poznatků a technického pokroku, závisí na odborných znalostech a pedagogických schopnostech učitele, neboť právě on vedle žáka nadále zaujímá mezi všemi faktory vyučovacího procesu postavení rozhodující o kvalitě i kvantitě dosahovaných výsledků." (Hendrich, Cizí jazyky č. 1/91-92)

Vývoj v oblasti nových technologií je tak rychlý, že se mu většina učitelů nedokáže přizpůsobit z metodologického, pedagogického či finančního hlediska” (Cuq, 2002).

Myslím, že je poměrně zajímavé vedle sebe postavit dva uvedené výroky o učiteli cizích jazyků - řekněme idealistický a realistický. Na tomto blogu uvádíme příklady učitelů cizích jazyků, kteří ve svě třídě vytvářejí autentické jazykové prostředí tak, že se svými žáky pracují na mezinárodních projektech, při nichž využívají nové technologie.


Učitel jazyků, jenž chce úspěšně na těchto projektech pracovat by měl mít následující kompetence:

  • Výborně ovládat cizí jazyk a jeho didaktiku
  • Být obeznámen s charakteristikami interkulturní komunikace a vést k ní své žáky
  • Uživatelsky ovládat informační a komunikační technologie (alespoň e-mail, word, vyhledávání informací na Internetu) a efektivně je zařazovat do výuku na základě konstruktivistického či konektivistického přístupu
  • Být schopen pedagogicky koncipovat a vést mezinárodní projekt
  • Být flexibilní a sledovat pokrok v oblasti teorie učení a nových technologií


Tyto nároky jsou samozřejmě vysoké a je nasnadě, že lidé s takovými schopnostmi často školství opouštějí a odcházejí do sektorů, kde jsou třeba finančně lépe ohodnoceni. Tento problém však neexistuje pouze v ČR, ale v celé EU, kde hrozí, že za deset let bude chybět asi milión kvalifikovaných učitelů. To samozřejmě není optimistický výhled pro společnost založenou na znalostech.

Jak se s tím vyrovnat? Snížit nároky na učitelské povolání? Nebo se přesto snažit podporovat ideál, jehož pravděpodobně dosáhne jen určité procento pedagogů? Lze vůbec tyto požadavky na dnešního učitele formalizovat při pedagogickém studiu na VŠ či v celoživotním vzdělávání?

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy