<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.1.06

EduCarnaval

Měsíčník "Karneval vzdělávacích weblogů" (ve francouzštině) vznikl díky finanční podpoře Nadace pro internet nové generace (Fondation internet nouvelle génération - FING). Jedná se o revue, která bude publikovat výběr toho nejlepšího ze vzdělávací blogosféry.


O každé číslo EduCarnavalu se postará jiný "bloger". První vydání má na starost Mario Asselin, který se rozhodl publikovat "kytici inspirujících příkladů, které voní po ICT" a shromažďuje odkazy k tématu využití nových technologií ve výuce. Druhé vydání se plánuje na 1. února 2006 a bude se zabývat využítím Wiki ve vzdělávání.

Jak velká je asi česká blogosféra se vzdělávací tematikou?

3 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Nice site!
[url=http://xdmjffci.com/pkly/tzze.html]My homepage[/url] | [url=http://jcryvemx.com/obps/rxvj.html]Cool site[/url]

9:41 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Great work!
My homepage | Please visit

9:41 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Well done!
http://xdmjffci.com/pkly/tzze.html | http://gcijqmsi.com/zkmm/nwrx.html

9:41 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy