<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

22.11.05

Jak vytvářet weblogové komunity

V rámci první virtuální konference pro metodiky a učitele angličtiny jako cizího jazyka jsem se minulou neděli večer zúčastnila přednášky Geoffreyho Caina (učitel angličtiny na Hartnell College a konzultant v oblasti ICT na California State University, Monterey Bay), která se jmenovala Creating Community with Blogs. Tato přednáška se zabývala využitím weblogů ve vyučování psaní v hodinách angličtiny.


Studenti, kteří si vytvářejí svůj osobní prostor na weblogu, mají dle jeho zkušeností větší motivaci k vyhledávání informací k zadanému tématu a jejich osobitému zpracování. V hodinách angličtiny své studenty též podporuje, aby komentovali příspěvky na weblozích svých spolužáků a vytvářeli tak komunitu, která společně prozkoumává určité téma. Na přednášce též představil svou tabulku pro hodnocení studentů při práci s weblogy.

Cainovu výbornou prezentaci najdete na http://schedule.wiaoc.org/, stejně jako přepisy a nahrávky dalších 50 přednášek, jichž se zúčastnilo 334 účastníků z celého světa.

4 Comments:

Blogger annonce188 said...

bonjour K erina Bavorova je fesais une recherche sur top annonces et je suis tomber sur votre page que je trouve interessante . ceci m'a donne une idde de poursuivre mes recherche sur le mot Jak vytvářet weblogové komunity ou bien sur le mot top annonces , je voudrais juste rajoute que je suis tomber sur http://www.prixdepot.com que je trouve aussi tres interessant alors visite si vous avez le temps

merci

2:28 dop.  
Blogger annonce188 said...

bonjour K erina Bavorova je fesais une recherche sur petites annonces et je suis tomber sur votre page que je trouve interessante . ceci m'a donne une idde de poursuivre mes recherche sur le mot Jak vytvářet weblogové komunity ou bien sur le mot petites annonces , je voudrais juste rajoute que je suis tomber sur http://www.prixdepot.com que je trouve aussi tres interessant alors visite si vous avez le temps

merci

3:34 dop.  
Blogger Bobr said...

Kateřino, v příspěvku jsem marně hledal zmínku o tom, kde se ta přednáška odehrávala. Možná, že by se ta informace učitelům též hodila. Takže si dovolím doplnit: http://tappedin.org/. Jinak váš Blog se mi moc líbí!

9:54 dop.  
Anonymous annonces said...

annonces http://www.prixdepot.com annonces

2:45 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy