<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14.10.05

Metoda eTandem

Tato metoda byla vyvinuta v rámci projektu Socrates, Lingua D, který probíhal v letech 1998 až 2000. Vyučování jazyka "e-tandemovou" metodou spočívá v tom, že dva žáci se navzájem učí svůj mateřský jazyk, a to především s využitím informačních a komunikačních technologií. Mají tak poznat nejen jiného člověka, ale i jinou kulturu, navzájem si pomoci při studiu cizího jazyka a skutečně v tomto cizím jazyce komunikovat. Jedním z cílů je též získání větší nezávislosti na učiteli a schopnosti samostatného učení se cizímu jazyku. eTandem se zprvu rozšířil především mezi francouzskými, britskými a německými školami.

eTandem je postaven na principu vzájemnosti: úspěch výuky ve dvojicích totiž spočívá v tom, že oba účastníci se navzájem podporují a věnují srovnatelnou pomoc jeden druhému. Měli by strávit stejnou dobu nad studiem každého z jazyků a každý by měl být stejnou dobu žákem i učitelem. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, má každý žák možnost intenzivně se věnovat cizímu jazyku, a to s kamarádem podobného věku, který ho nebude známkovat, přizpůsobí se jeho rytmu i zájmům.

Vyvstává samozřejmě otázka, proč by se například němečtí partneři měli učit češtinu. Zkušenosti však ukazují, že i partneři, jejichž mateřským jazykem je některý z "významných" evropských jazyků, se rádi seznámí se základy "méně významného" jazyka. Např. studenti z Gymnázia v České Lípě sestavili učebnici češtiny, podle které velmi úspěšně učili své francouzské partnery při jejich pobytu v ČR. Za svůj projekt Prezentace českého jazyka a české kultury získali cenu Label v roce 2002. Podrobnosti najdete na http://web.socrates.cz/default.asp?sekce=1&podsekce=52

Je však nutné, aby žáci měli vedení a věděli, jak při práci ve dvojicích postupovat. Proto byly v rámci projektu vypracovány pedagogické materiály v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině pro učitele a žáky, které jsou přístupné na http://tandem.ac-rouen.fr/schools/schools-fra.html. Můžete si zde objednat i papírovou verzi metody eTandem (s vloženým CD-romem), která obsahuje podrobný popis metody, konkrétní cvičení a smlouvu o chování na Internetu při práci v e-tandemech, kterou musí před začátkem projektu všichni žáci podepsat. Další materiály pro žáky najdete na http://tandem.ac-rouen.fr/index.html. Fórum pro vyhledávání partnerů pro tento typ výuky se nachází na http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/email/stats-fra.html. Další informace o projektu získáte na http://tandem.ac-rouen.fr/index.html.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy