<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5.10.05

Historiettes de Josette

Tato webová stránka existuje pouze ve francouzštině, ale je neuvěřitelně roztomilá a zábavná. Navíc odpovídá problémům, na něž narážejí učitelé, kteří pracují s informačními a komunikačními technologiemi a snaží se je účinně integrovat do výuky.


Hlavní postavou je mladá učitelka Josette, která naráží na řadu obvyklých problémů - hodnocení, řízení třídy, projektové vyučování a používání nových technologií ve třídě. Její příběhy a rady zkušených pedagogů najdete na:
http://cep.cyberscol.qc.ca/ressources/listehistoriettes.html

Vhodné k zábavě i poučení!

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy