<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.05

Paměť Evropy

Na portálu eTwinning nabízíme modelový projekt k moderním evropským dějinám, který však je vhodný i pro výuku cizích jazyků. Studenti si vyberou jakékoli období, které prožili jejich prarodiče, získají od nich informace a vymění si je s partnery z jiné evropské země. Používají libovolné informační a komunikační technologie (nástroje) a jakýkoli evropský jazyk.

Cílem tohoto projektu je, aby si mladí lidé uvědomili rozdíly a podobnosti v historii jejich země a země partnerů. Projekt též pomáhá k překonání generačních bariér, protože předpokládá společnou práci mladé a starší generace. Studenti budou využívat cizí jazyk a seznámí se s využitím informačních technologií ke komunikaci a spolupráci na mezinárodním projektu.

Projekt již realizovalo několik škol. Například na gymnáziu v České Lípě spolupracovali s polskou školou na projektu When our relatives were children. Děti se vyptávali svých rodičů na jejich dětství a výsledky srovnávali se svými polskými kamarády. Podrobnosti o projekt u v angličtině najdete na http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards2005/gallery.cfm

Tento projekt vyhrál 2. místo v národních eTwinningových cenách v České republice. Více se o tom dočtete na http://www.i-noviny.cz/?action=detail&id=13198

Na období druhé světové války se zase zaměřili žáci z Cauldeen Primary School in Inverness Scotland and Dun Salv Portelli PS in Gozo Malta. Webová stránka jejich projektu: www.ww2inthehighlands.co.uk

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy