<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.05

Spolupráce škol na dálku pomocí ICT

Nástroje používané ke komunikaci mezi partnerskými školami:

 • e-mail (elektronická pošta)
 • instant messaging (komunikace prostřednictvím psaných zpráv, která probíhá v reálném čase)
 • telefonování přes IP (ústní rozhovory v reálném čase, které umožňuje některý software, např. Skype)
 • videokonference přes IP (ústní rozhovory v reálném čase, které zároveň účastníkům umožňují navzájem se vidět)
 • chat (komunikace prostřednictvím psaných zpráv, která probíhá v reálném čase a je často tematicky zaměřená)
 • diskuzní fórum (komunikace prostřednictvím psaných zpráv, která neprobíhá v reálném čase a je tematicky zaměřená)

Nástroje používané ke spolupráci mezi partnerskými školami:

 • sdílení a výměna informací ve formě běžných textových souborů (např. Word, informace v souboru je možno měnit) či pdf (informace již není možné měnit, ale soubor má lepší grafické vlastnosti a je možné jej použít k prezentací výsledků projektu)
 • sdílení a výměna informací prostřednictvím power pointových prezentací (dynamická a interaktivní forma prezentace)
 • sdílení a výměna obrázků, video či hudebních souborů
 • vytváření společných webových stránek na určité téma
 • weblogy (webové deníky)
 • virtuální výuková prostředí (Moodle, FLE3, WKTO,...) - uzavřené komunity, které přihlášeným uživatelům umožňují používat různé nástroje ke komunikaci i spolupráci
Nástroje, které partnerům umožňují komunikovat v reálném čase, nazýváme synchronní (např. chat, videokonference, Skype). Naopak nástroje, jako je např. email, označujeme slovem asynchronní.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy