<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.05

Homo zappiens aneb jak se učí netová generace

V této prezentaci (v angličtině a formátu pdf) se Dr. Wim Veen z delftské univerzity, zabývá otázkou, jak se dnešní mladí lidé učí. Prezentaci přednesl 19. září 2005 v Bonnu na eTwinningové konferenci.
http://www.etwinning.de/aktuelles/veranstaltungen/dokus/Vortrag_Veen_19_09_2005.pdf

Důsledkem všudypřítomnosti nových technologií pro vzdělávání dle jeho názoru je:
  • učení je hledání významu
  • znalost je komunikace o významu
  • digitální data a informace jsou nástrojem k vytvoření znalostí
  • učení s využitím IT přesahuje pouhé chápání myšlenek, jelikož podporuje vytváření nových myšlenek
Jestliže Vás zajímá, jak k těmto názorům došel, určitě si projděte prezentaci.0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy