<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7.9.05

Pozor! Exolingvní a endolingvní komunikace

Svého partnera pro organizaci výměn často volíme dle jazyka, který se naši žáci učí. Asi si moc často nelámeme hlavu nad tím, proč se s námi druží zvolený protějšek, jestliže jeho cílem není osvojení našeho jazyka.

A tu jsem v knize Cours de la didactique du FLE (Cuq, 2002) narazila na vědecké pojetí tohoto problému. Cuq rozlišuje exolingvní a endolingvní komunikaci. Endolingvní komunikace je taková, kdy žáci komunikují jazykem, který je pro všechny cizí. Naopak při exolingvní komunikaci žáci používají jazyk, který je pro některé mateřským a pro jiné jazykem cizím, který se učí ve škole. Z tohoto poznatku můžeme vyvodit některé závěry pro výběr partnerů.

Především je nutné si předem vyjasnit očekávání, aby jeden y partnerů nebyl při tomto typu spolupráce zklamán. Při dobré spolupráci (například na nejen jazykovém projektu) a otevřeném přístupu není samozřejmě exolingvní komunikace odsouzena k neúspěchu.

Dalším rizikem při exolingvní komunikace je, že rodilý mluvčí, který se neumí přizpůsobit úrovni svého partnera, nebo student, kterému jazyková převaha partnera nevyhovuje, přejde do neutrálního jazyka a např. místo cílené francouzštiny komunikuje v angličtině. Jestliže nechceme, aby docházele k přechodu do neutrálního jazyka, je třeba, aby se rodilý mluvčí i student cizího jazyka seznámili s komunikativními strategiemi, které jim asymetrii umožní překonat.

Takové strategie rozvinula například metoda Tele-tandem (http://tandem.ac-rouen.fr), která však předpokládá, že žáci se navzájem učí svůj mateřský jazyk. Toto schéma je rozvinuté pro hlavní západoevropské jazyky, je však možné jej použít např. i pro výuku češtiny pro začátečníky, která může být motivující pro partnery, jež se chystají Českou republiku navštívit např. v rámci výměny či projektu Lingua.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy