<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

22.9.05

Jak zahájit internetový projekt? Třeba s eTwinningem...Celé znění emailu, který jsem zaslala učitelkám francouzštiny - začátečnicím v projektovém vyučování založeném na využití technologií:


Přemýšlela jsem, jak vám pomoci, ale zároveň vás nezahltit informacemi. Obecně bych vám zpočátku doporučila udělat dvě či tři jednoduché aktivity, a to pěkně od začátku do konce. Jestliže dopadnou dobře, pustila bych se do ambicióznějšího projektu. V tomto emailu vám dám několik dokumentů a odkazů na webové stránky, které vám mohou pomoci při tvorbě projektu. Můžete si je vytisknout a v klidu přečíst. Všechny rady však berte s rezervou a spolehněte se na svou intuici.

Doporučený postup:

  • s partnerskou školou musíte uzavřít partnerství, a to pomocí své eTwinningové pracovní plochy a nástroje Twinfinder (nejnáročnější část procesu :)
  • můžete realizovat jakýkoli nápad pomocí jakýchkoli nástrojů (tím myslím e-mail, power point, word, fotografie, tvorba webových stránek, atd.). Na začátek doporučuji co nejjednodušší nápad, který se dá realizovat např. jen emailem a fotografiemi. Velmi jednoduchý je např. emailový projekt L´Image de l´Autre, který ve francouzské verzi najdete na webové stránce http://www.esp.uva.nl/Image-FR/Default.htm (doporučuji vytisknout a předem přečíst průvodce pro učitele. Projekt nemusíte realizovat celý, stači si vybrat některá témata.)

    0 Comments:

    Okomentovat

    << Home

    Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy