<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.05

Virtuální třídy a kolaborativní učení

Bernard Garcin z francouzského Lycée l´Oiselet organizuje již sedmým rokem mezinárodní projekty ve spolupráci se 30 školami z 20 zemí. Studenti jsou rozděleni do 100 virtuálních tříd, v každé z nich je 10 studentů, a nad jejich fungováním bdí 45 učitelů. Projekty probíhají v angličtině, němčině, italštině a španělštině.


Projekt probíhá v šesti základních krocích:

  1. Učitel přeloží Pravidla slušného chování do jazyka žáků a požádá je o písemný souhlas.
  2. Studenti se seznámí s prostředím virtuální třídy.
  3. Každý student se stručně představí.
  4. Studenti společně pracují na úkolu, který jim zadali učitelé. K textu mohou připojit fotografie. Velmi dobře prý fungují ankety na různá témata.
  5. Studenti publikují výsledky svého průzkumu na webových stránkách své virtuální třídy.
  6. Studenti se rozloučí se svými partnery.
Podrobnosti, zkušenosti, příklady projektů, technické záležitosti a pedagogické rady najdete na (v angličtině):
http://www.ac-grenoble.fr/wkto/p/collaborative_learning.pdf.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy