<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.05

Zajímavý příklad eTwinningu mezi anglickou a finskou školou

Nicholas Falk je učitelem chemie ve Velké Británii a spolu s pár kolegy a svým finským protějškem v loňském roce uskutečnil několik zajímavých aktivit v rámci programu eTwinning. Projekt je cílený především na žáky se zvláštním vzdělávacími potřebami a využití nových technologií.Žáci společně pracovali na několika úkolech:
  • Mladí Angličané vytvořili interaktivní mapu okolí své školy. Na vyznačené body se dá kliknout a žáci zde formou videa představují své oblíbené místo.
  • Mladí Finové zase při videokonferenci učili své anglické protějšky svou národní píseň. Nezapomněli do záběru naaranžovat medvídka, kterého jim zaslali jejich virtuální angličtí kamarádi. Velmi důležitý detail, neboť Angličané hned svůj dárek poznali a finskou píseň ocenili o to více.
  • Angličané nafotili procházku Londýnem, na kterou na oplátku nezapomněli vzít medvídka, kterého dostali od Finů.
Zajímavou interaktivní prezentaci projektu najdete na (v angličtině): http://www.sackville.w-sussex.sch.uk/etwinweb/

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy