<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.9.05

Webové publikační nástroje ve výuce cizího jazyka

Internet v současné době zdarma nabízí řadu publikačních nástrojů - např. weblogy a wikipedie, které umožňují snadné zveřejňování písemných projevů. Podívejme se, jak tuto možnost můžeme využít pro výuku písemného projevu ve výuce cizích jazyků.

Mike Sharples ve své knize How we write - writing as creative design (London 1999) píše:

Helping children to write for audiences outside the classroom contributes strongly to their developmnet as writers. A publication by a child is both a record of achievement and an enfranchisement. It demonstrates that autorship is not just the preserve of celebrities and scholars, that a child can hope to cross the bridge to adult writing.
Publikace cizojazyčných příspěvků na webu přispívá dle řady pedagogů k větší motivaci žáků psát a k lepší kvalitě příspěvků. Motivace i kvalita se ještě zlepší v případě, že práci píší pro někoho, např. pro své kamarády v zahraničí.

Příklady využití publikačních nástrojů pro výuku cizího jazyka:

  • česká učitelka angličtiny využila možnosti zveřejnit na webu části pracovního prostředí Twinspace (zdarma je poskytnut všem školám, které se přihlásí do projektu eTwinning). Společně s polskou učitelkou pracovali na již zmiňovaném projektu When my relatives were children, v němž se žáci vyptávali rodičů na 70. léta a porovnávali situaci v obou zemích. Projekt najdete na http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=66
  • slovinští a portugalští žáci spolupracují na tvorbě webového časopisu v prostředí Compact, které bylo za tímto účelem vytvořeno v programu Comenius. Výsledek najdete na http://ejournal.eduprojects.net/Bridges/
  • možnost publikace žákovských příspěvku na různá témata umožňují též další internetové projekty pro školy, jako je např. myEurope. Na http://myeurope.eun.org/ mohou žáci v angličtině, francouzštině a němčině přispívat do několika rubrik, např. Local treasures (tradice, svátky a zvyklosti z jejich regionu), Discover Europe (zajímavá místa v jejich regionu), Water tales (místní pověsti spojené s tematikou vody) a Vánoční tradice. Ke každému příspěvku mohou přidat fotografii.
  • využítí weblogů pro výuku cizího jazyka jako cizojazyčných deníků ze života školáků v různých zemích podporuje i projekt Evropského centra pro cizí jazyky (Graz, Rakousko). Viz http://www.ecml.at/mtp2/BLOGS/html/BLOGS_E_news.htm
V řadě projektů, jejichž cílem je publikování žákovských projektů na webu a spolupráce se školou v zahraničí, učitelé stále využívají technicky poněkud složitější možnosti, a sice tvorby webových stránek. Například třídy z ČR a z Litvy publikovali v angličtině následující webovou stránku o národních svátcích: http://www.gymnaziumdc.cz/etwinning/kvinta/index.htm

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy