<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

6.10.05

Projekt pro začátečníky - The Image of the Other

O tomto projektu, který především podporuje výuku cizích jazyků, jsem poprvé slyšela v březnu 2004. Ačkoli jsem od té doby poznala hodně dalších projektů, které učitelům pomáhají v realizaci projektů s jinými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, pořád si myslím, že je hodně kvalitní.


Mám pro to několik důvodů, domnívám se totiž, že the Image of the Other je:
  • naprosto jednoduchý - žáci ze dvou škol z různých zemí si vyměňují e-maily v cizím jazyce na určité, předem domluvené téma
  • flexibilní - učitelé mohou projekt do hodin včleňovat podle svého rytmu a hodí se k jakékoli učebnici. Jestliže si přejí, mohou využívat i jiné nástroje (videokonference, chat,...) a debatovat o vlastních tématech
  • jasný - je zde k dispozici manuál pro učitele i žáky, který je možné vytisknout
  • možné jej použít i se začátečníky (prý po šesti měsících výuky cizího jazyka), kteří se mohou představit a pak probírat témata, jako je rodina, škola, moje město, moje země atd.
  • existuje v několika jazykových verzích - anglické, francouzské, německé, italské, holandské a dánské
  • najdete zde i nástroj pro vyhledávání partnerů
  • můžete požádat o radu odborníky
  • najdete zde konkrétní příklady, jak školy projekt využívají
  • máte možnost zde diskutovat s podobně naladěnými kolegy ze zahraničí
Vše se nachází na http://www.europeanschoolsproject.org/image/

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy