<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

13.10.05

Weblogy ve výuce cizích jazyků

Tento týden jsem do své e-mailové schránky dostala nové číslo měsíčního bulletinu pro učitele francouzštiny. Tentokrát se zde pojednávalo o využití weblogů ve výuce jazyků. Nemohu zde tudíž nezmínit některé aspekty této problematiky a nedoporučit všem francouzštinářům, aby tento bulletin také začali odebírat, a to zcela zdarma! Stačí se zapsat na http://www.francparler.org/lettre.htm


Weblogy jsou v současné době stále populárnějším vyjadřovacím médiem, především mezi mladými lidmi. Původně je využívali především novináři, pro něž se staly prostředkem pro zaznamenávání postřehů, názorů a komentářů k odkazům nalezeným na Internetu. V současné době je lidé používají též k záznamu osobních zkušeností nebo pro záznam myšlenek na určité téma (např. spolupráce škol a výuka cizích jazyků :) a jejich sdílení s komunitou podobně zaměřených lidí.

Weblog si kdokoli může snadno vytvořit pomocí volně přístupného softwaru, proto se čím dál více rozšiřuje i jeho využití ve školství. O roli weblogů ve výuce francouzštiny se hodně debatovalo na konferenci francouzské asociace Cyberlangues, která sdružuje učitele jazyků se zájmem o využívání informačních a komunikačních technologií ve školství. Konference se konala v srpnu 2005 nedaleko Bordeaux. Na webových stránkách asociace je k dispozici velmi kvalitní PowerPointová prezentace o využití weblogů ve výuce jazyka, kterou připravila Gabriealla Vernetto. Najdete ji na http://www.cyber-langues.asso.fr/blog/?p=27

Gabriella Vernetto je iniciátorkou weblogového projektu Jeux de langues, langues en jeu, na němž se podílejí děti ze základních škol v Itálii, Švýcarsku a Francii. Poznávají zde své jazyky a kultury, jejich podobnosti i rozdíly. V tomto projektu se též děti učí, že musí respektovat autorská práva, pravidla bezpečnosti na Internetu a dbát na kvalitu publikovaných textů.

Další výborný příspěvek o roli weblogů ve výuce cizích jazyků měla Barbara Dieu, učitelka angličtiny ve francouzském lyceu v Sao Paolu. Celý příspěvek, včetně zvukového komentáře a PowerPointové prezentace ve francouzštině, je k dispozici zde. Poskytla též velmi zajímavý rozhovor v bulletinu pro učitele francouzštiny. Barbara Dieu je jednou z nejaktivnějších učitelek jazyků v zavádění technologií do výuky. Moderuje weblog Dekita, kde učitelé angličtiny diskutují o novinkách z oboru a svých zkušenostech.

Obsah tohoto bulletinu je k dispozici na stránkách komunity učitelů francouzštiny. Nenechte si ujít zajímavé příklady využití weblogů ve výuce, jako je např. deníček ze zájezdu do zahraničí či čtenářský a kulturní deník.

1 Comments:

Blogger Bee said...

Dzienkuje for your comments, Katarzynu.I cannot write Czech, but I understand it a little bit (I'm of Polish origin).

Vous avez un blog plein de bonnes ressources pour les profs.
Warm regards from Brazil,
Bee

12:32 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy