<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8.11.05

Třídenní virtuální konference pro angličtináře z celého světa

Od 18. do 20. listopadu se bude konat virtuální konference pro učitele a metodiky angličtiny jako cizího jazyka. Program v angličtině najdete na Webheads in Action Online Convergence: Bridges Across Cyberspace. Můžete si zde vybrat z mnoha přednášek předních světových odborníků: nové trendy ve výuce angličtiny, role on-linové komunity v dalším vzdělávání učitelů, zajímavé nástroje pro výuku angličtiny atd.

V sobotu 19. listopadu se od půlnoci do půl druhé (tedy pro opravdové nadšence) bude konat synchronní přednášku na webové stránce Alado, při níž se bude diskutovat o konceptu Peer-to-Peer (P2P) v metodice angličtiny jako cizího jazyka a o možnostech zapojení weblogů, jakožto nástrojů pro zlepšení znalosti jazyka, podporu interkulturního dialogu a seznámení se s užíváním informačních a komunikačních technologií.

Můžete se též zúčastnit, a to podle svých časových možností před či po konferenci, přátelské diskuze na stejné téma na Dekita forum.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy