<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.10.05

WebQuest aneb hledání informací na webu

Jak všichni víme, web nabízí nepřeberné množství informací. Aby se žáci naučili informace na určité téma vyhledávat a strukturovat dle zadaného úkolu, je vhodné využít WebQuestů. WebQuest je aktivita, při níž žáci podle zadaného scénáře, úkolů a zdrojů informací pracují s Internetem či dalšími dokumenty.


Tvorba WebQuestů
Velmi vhodným průvodcem v češtině pro tvorbu WebQuestů je www.webquest.cz, kde najdete metodickou pomoc, odkazy na další webové stránky o WebQuestech a archív, kam přispívají čeští učitelé. Máte možnost zde vytvořit svůj vlastní účet i účet pro své studenty. Získáte zde prostředí, kde můžete své WebQuesty archivovat a kam mají přístup studenti. Ti nemohou nic v zadání měnit, pouze aktivitu využívat. Tuto službu nabízí webová stránka www.spomocnik.cz.

Kvalitní WebQuest by měl mít následující strukturu a charakteristiky (podle www.webquests.org.uk , v angličtině):
1. Úvod
Jasný úvod studenty zasvětí do úkolu, který budou řešit. Měl by být motivující a studenty zaujmout.
2. Úkol
Obsahuje popis toho, co se student naučí. Může jít o pochopení určitého problému či konkrétní produkt (webová stránka, PowerPointová prezentace, atd.).
3. Zdroje informací
Učitel najde vhodné a kvalitní zdroje, které studentům pomohou ke zvládnutí zadaného úkolu.
4. Postup
Učitel by zde měl doporučit kroky, které povedou k úspěšnému splnění úkolu. Měl by doporučit, jakým způsobem pracovat (samostatně, ve dvojicích, ve skupinách) a jak rozdělit role v týmu. Učitel zde též může uvést informace o tom, jak provést efektivní výzkum a pracovat s ostatními.
5. Hodnocení
Většina WebQuestů zahrnuje využívání vyšších myšlenkových procesů (analýzy, syntéza,...), proto je hodnocení nesnadné. Doporučuje se hodnocení založené na Bloomově taxonomii cílů.
6. Závěr
V této části si studenti připomenou, co se naučili, a mohou zde získat návod, jak si znalosti na dané téma dále prohloubit.

WebQuesty je samozřejmě vhodné použít i ve výuce jazyků, např. k vyhledávání informací o reálích země cílového jazyka nebo jako přípravu pro psaní esejí na určité téma. Příklady WebQuestů k výuce angličtiny najdete např. na stránkách francouzského učitele Phila Benze - www.ardecol.ac-grenoble.fr

Je samozřejmě možné si představit využítí WebQuestů v projektech spolupráce škol. Žáci mohou například s pomocí svých učitelů vytvořit WebQuest o své zemí, zadat ho svým partnerům a naopak.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy