<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

3.11.05

Videokonference v jazykové třídě

Rozvoj a dostupnost nejnovější počítačové techniky ve školách umožňuje učitelům jazyků zařazovat do výuky zajímavé aktivity, při nichž mohou žáci komunikovat se svými vrstevníky z jiné země. Jednou z nich je organizace videokonference na zvolené téma. Při videokonferenci spolu žáci komunikují přes mikrofon a zároveň se vidí na obrazovce počítače či na interaktivní tabuli.O své zkušenosti z pořádání videokonferencí se s námi podělila paní Magdalena Bobek, slovinská učitelka angličtiny na základní škole.

„Na naší škole jsme již uspořádali několik zajímavých a úspěšných videokonferencí (VK), ale několik se jich také nepovedlo. Vše záleží na připravenosti škol, které se VK účastní. Učitelé, kteří se rozhodnou zorganizovat videokonferenci, musí být trpěliví a důslední. Školu, která se zajímá o stejné téma jako vy, neseženete ze dne na den.

Doporučila bych, aby žáci ze všech partnerských škol byli přibližně stejně staří, protože pak mají více společného.

Až najdete školu, musíte připravit techniku: vyměnit si IP číslo, nastavit fire walls atd. Obvykle při tom pomáhají učitelé informatiky, takže se nebudu zabývat detaily. Jakmile vše připravíte, vyzkoušejte, zda funguje spojení s partnerskými školami, jestli je dobrý obraz a zvuk. Domluvte datum a hodinu (pozor na časové posuny!), kdy se konference bude konat naostro.

VK se obvykle účastní skupina žáků či celá třída, podle toho, kolik máte k dispozici počítačů. Lepší je, můžete-li videokonferenci promítat na tabuli. Ať je debata na jakékoli téma, je vždy nutné připravit přesný plán videoconference. Je též dobré stanovit časový limit pro její trvání. VK by neměla být ani příliš krátká, ani příliš dlouhá. Jestliže je dlouhá, může být pro žáky nudná. Diskuze by měla trvat asi 30 minut. Poté nechávám žákům dalších 15 až 20 minut, aby mohli volně diskutovat o věcech, které je zajímají. Několikrát se dokonce stalo, že si žáci vyměnili e-mailové adresy a telefonní čísla a stali se přáteli.

Musíte se samozřejmě připravit na cokoli. Jazyk je stále překážkou, takže i když výborně připravíte techniku i žáky, vaše videokonference nemusí být ideální. To by však učitele nemělo odradit, protože videokonference je zážitkem pro všechny zúčastněné.”

Více o videokonferencích - http://www.global-leap.com/dfesproject/

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy