<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4.11.05

Portál eTwinning se zaměřuje na cizí jazyky

Včera byl po téměř dvouměsíčním zpoždění spuštěn porál eTwinning zaměřený na spolupráci učitelů cizích jazyků prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Najdete zde zajímavý rozhovor se slovinskou angličtinářkou Viljenkou Šavli, která má se spoluprací přes Internet velmi bohaté zkušenosti. Intenzivně pracuje v projektu the Image of the Other a inspirovala vznik návodu na projekt "Elektronický časopis", na kterém její žáci pracují spolu se svými portugalskými kamarády.

Učitelé jazyků se mohou inspirovat i dalšími návody na projekty. Na kulturu a výměnu poznatků o reáliích se zaměřuje "Kulturní balíček", na využití literatury v cizojazyčné výuce zase projekt "Detektivní povídky". Inspirativní jsou též jazykové projekty, které v rámci eTwinningu vznikly v minulém roce. Nabízí je atraktivně zpracovaná galerie.

Další sekce portálu obsahuje databáze elektronických zdrojů, které jsou vhodné pro výuku cizích jazyků. O svých zkušenostech mohou učitelé diskutovat v pedagogicky zaměřeném diskuzním fóru.

Během letošního roku se též bude konat několik evropských workshopů zaměřených pro učitele cizích jazyků. Pro francouzštináře je připraven lákavý seminář na květen 2006, který se bude konat v Paříži. Ostatní jazykáři se budou moci zúčastnit semináře ve Velké Británii, a to v únoru 2006.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy