<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

15.11.05

Svět cizích jazyků dnes


Kniha renomovaných českých a slovenských autorů v oblasti didaktiky cizích jazyků, která vyšla v loňském roce v bratislavském nakladatelství Didaktis, pojednává o inovačních trendech v cizojazyčné výuce. Knihu si můžete objednat na webové stránce přístupné z nadpisu tohoto článku.


Zde bychom se rádi zaměřili na 5. kapitolu, jež pojednává o Počítačích ve výuce cizích jazyků ve škole a jejíž autorkou je PhDr. Marie Hanzlíková z FF UK v Praze. Již sama existence této studie je pro výuku cizích jazyků jistě přínosem. Souhlasíme s následujícími body studie o CALLu (Computer Assisted Language Learning):

 • rozlišení počítače jako nástroje k učení cizího jazyka (především prostřednictvím multimediálních výukových kurzů) a jako prostředí pro vyhledávání informací, komunikaci a spolupráci mezi žáky i učiteli (kterou umožňuje internet)
 • zavedení projektové výuky do výuky cizího jazyka, která podporuje autonomní učení
 • metodické vedení studentů využitím pracovních listů
 • nedostatečné metodologické znalosti o využití počítačů ve výuce cizích jazyků ze strany starších, ale i začínajících učitelů
 • využití multimediálnosti pro zdokonalení všech čtyřech řečových dovedností
 • nutnost citlivého zapojení tohoto typu výuky do osnov
 • využívání portfolií pro hodnocení žáků
Domníváme se, že přinejmenším sporná jsou následující tvrzení či pasáže:
 • historie hypertextu končí v roce 1965, Tim Barnes Lee a jeho revoluční nápad spojit metajazyk s memexem neexistují
 • hypertext "umožňuj učitelům "poskládat" výukový materiál podle potřeb žáka i vlastní výuky" - samozřejmě je to možná, sama však tuto možnost považuji za poměrně technicky i časově náročnou
 • "kterýkoli síťový počítač umí předčíst a zobrazit texty vybavené značkami (tag)" - bohužel je tomu často naopak
 • "o významu vlastní tvorby WWW stránek v cílovém jazyce nelze ve výuce jazyků pochybovat" - myslím, že lze
 • nemyslím, že hrozí, že při projektové práci s počítači si žáci nejprve osvojí počítačovou angličtinu, tedy netspeak - viz mnoho příkladů na www.etwinning.net
 • "zařadit emailovou komunikaci přímo do výuky... je cíl ideální, ale, jak znám podmínky na školách, spíše nereálný" - viz úspěch eTwinningu v ČR a v Evropě na předchozích stránkách
 • "Asi ani nelze očekávat, že každý učitel bude dokonalý programátor - ten by měl na školách být zajištěn, byť realita je mnohdy jiná." Nevím, zda každá škola potřebuje programátora - existuje velké množství profesionálního či volně přístupného softwaru
 • "Jednoznačnou výhodou počítače v jazykové výuce je jeho neúnavnost, tj. možnost téměř nekonečného opakování struktur, frází, slovíček, obrázků, zvukových videosekvencí atd. a bezproblémový návrat k dříve probranému učivu." Problémem však je únavnost žáků.
 • "Obecně se říká, že na WEBu lze nalézt vše, a pokud to nenajdete, tak to pravděpodobně neexistuje." Příliš obecné a nepravdivé na vědeckou studii
 • Přehnaně moralistní tón (spíš bych čekal návrh na zlepšení situace) věty: "(žáci) neznají nebo neuznávají jiný zdroj informací než internet a berou tuto virtuální realitu za realitu skutečnou a nezpochybnitelnou
 • "Po zvládnutí a zapojení počítačů a sítí do výuky cizích jazyků, po zahlcení technikou a informační explozi na počátku třetího tisíciletí bude pravděpodobně toto další oblast, kam se bude ubírat vzdělávání." Nevím, k čemu přesně se vztahuje ono "toto"
 • charakteristiky doporučených WWW stránek jsou dle mého pro začátečníky nedostačující (např. www.infovek.sk - učitelské stránky?)

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

[url=http://www.sarvajal.com]viagra[/url]

4:10 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy