<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1.12.05

Alternativy - pozvánka na konferenci

Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny Kutná Hora

srdečně zve

učitele a další pedagogické pracovníky

základních, středních, vyšších i vysokých škol

na 6. ročník

konference a prakticky zaměřených seminářů akreditované MŠMT ČR

pod záštitou starosty města


ALTERNATIVY

3. února 2006


zaměřené na 3 aktuální oblasti:

* Využití ICT v běžné výuce

* Pomoc žákům a studentům se specifickými potřebami - SPU/dyslexie, mimořádně nadaní žáci, ...

* Alternativní přístupy k výuce, podpora studentů, autonomní učení


Chcete-li se zúčastnit, prosíme, kontaktujte nás
do 20.12.2006.


Regionální centrum AUA ČR, ICV&Jazyková škola, Václavské náměstí 180

284 01 Kutná Hora, Tel/fax: 327 516 913, e-mail: jilkova.icvkh@tiscali.cz

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy