<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.11.05

Zaregistrovalo se již 10 000 škol!

Cituji z Bulletinu pro učitele č. 108 (možno objednat na http://www.eun.org/newsletter či na emailu brigitte.parry@eun.or):

22. listopadu 2005 zaznamenal projekt eTwinning významný přelom, jelikož se zaregistrovala 10 000 škola!

Tento počet jsme překročili ani ne rok po zahájení projektu. eTwinning se tak stal nejdůležitějším projektem pro spolupráci škol v Evropě. Školy se den co den registrují, aby našly partnery, zahájily práci na projektu a ke své evropské spolupráci používaly eTwinningové nástroje.

eTwinningové projekty můžeme charakterizovat následovně:

Nejvíce užívaným jazykem je angličtina a další nejrozšířenější jazyky Evropské unie: němčina, francouzština, španělština a italština. Přesto je překvapující poměr mezi angličtinou a ostatními jazyky: v 60% projektů se používá angličtina, druhým nejpoužívanějším jazykem je němčina, ta je však jazykem spolupráce pouze v 9% projektů.

K nejpopulárnějším tématům patří: cizí jazyky, občanská výchova, náboženství, etika a filozofie. Mnoho projektů podporuje mezipředmětové vztahy. K oblíbeným též patří historie/tradice, Evropa a životní prostředí.

Podívejte se na www.etwinning.net!

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy