<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

30.11.05

Výukové zdroje pro učitele francouzštinyAmerický učitel francouzštiny vytvořil bohatou databázi elektronických zdrojů pro výuku francouzského jazyka a reálií. Najdete zde hodně informací, nástrojů a aktivit (od slovníků až po interaktivní cvičení). Databáze je pravidelně aktualizovaná.

http://gailhyatt.com/

4 Comments:

Anonymous Anonymní said...

I wish not concur on it. I over warm-hearted post. Particularly the title attracted me to study the whole story.

10:34 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Genial post and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thanks you seeking your information.

8:39 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Well I acquiesce in but I think the post should prepare more info then it has.

5:20 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Perfektní, děkuji za publikování této internetové stránky. Inspirace není nikdy dost. Pokud jste také učitelem Fj a máte chuť, prosím o vyplnění krátkého dotazníku http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/hry-zabavne-aktivity-ve-vyuce-francouzskeho-jazyka/

12:58 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy