<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2.12.05

Internet jako pomocník při výuce i učení francouzštiny

Našim cílem bylo identifikovat nabídku vzdělávacích možností pro studenta francouzštiny na internetu. Student tímto způsobem dostává do rukou přehledný seznam internetových adres, na kterých se vyučuje francouzština on-line, a to zdarma či za poplatek. Přesto, že zde uvádíme poměrně velký výběr e-learningu francouzštiny, uvědomujeme si, že tento seznam není kompletní. Navíc bereme v potaz, že internetové adresy se mohou v budoucnu změnit (Stanislav Sýkora, Česká škola).

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Dobrý den, sama se zabývám touto problematikou. I když jsem ohledně učitelství teprve nováček. Píši ale diplomovou práci, která se týká také tohoto tématu. Pokud by někdo chtěl věnovat 5min. na vyplnění dotazníků pro můj průzkum, budu ráda. http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/hry-zabavne-aktivity-ve-vyuce-francouzskeho-jazyka/

12:46 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy