<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

4.1.06

eTwinning a kurikulum

Aktivity, které si učitelé plánují v rámci eTwinningu či jiné virtuální výměny by měly navazovat na kurikulum (osnovy, tematické nebo učební plány, či dnes v ČR především školní vzdělávací programy), a to z následujícího důvodu: jakákoli „nepovinná“ aktivita je totiž první, na kterou rezignujeme v případě, že se blíží období zkoušení a písemek. Učitelé, kteří se chtějí do eTwinningu zapojit by se tedy měli snažit, aby plánovaný projekt byl inovativní metodou, kterou naplní požadavky kurikula, jež by stejně museli odučit.

Při plánování takového projektu je dobré položit si následující otázky:

 • Jaký přínos bude mít projekt ve spolupráci se zahraničním partnerem pro výuku mého předmětu v této třídě?
 • Může eTwinning obohatit výuku a jak?
 • Jak tento typ práce obohatí znalosti a zkušenosti studentů?
 • Jak a proč bude projekt studenty motivovat?
 • Jak se bude tato práce lišit od mého tradičního přístupu k výuce?
 • Jaké informační a komunikační technologie budu potřebovat? Kdy? Budu je mít k dispozici?
 • Jak své studenty připravím, aby z eTwinningu získali co nejvíc?
 • Jak dlouhou bude projekt trvat a co po něm bude následovat (např. hodnocení)?

  Detailní plánování projektu musí proběhnout ve spolupráci obou partnerských škol. Obě školy by se měly snažit, aby se projekt stal součástí jejich výukových plánů. Učitelé by též měli pečlivě naplánovat úvodní aktivity, které studenty povzbudí ke vzájemné spolupráci.

  V oblasti výuky cizích jazyků byl v návaznosti na osnovy vypracován např. projekt When our relatives were children, o němž jsme se na tomto blogu již zmiňovali. V tomto česko-polském projektu se děti ptaly svých rodičů na módu 70. let v obou zemích. Aby to zvládly, musely se naučit odpovídající slovní zásobu (oblečení a módní doplňky) a gramatiku (otázky v minulém čase), kterou by jinak musely nastudovat jen v rámci své třídy. Chyběl by jim však autentický komunikační rámec, tedy zaujatý adresát a vzájemná komunikace o různých reáliích, který je pro výuku cizího jazyka zásadní. Zároveň se žáci dozvěděli o kultuře a hodnotách jiné evropské země.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy