<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

5.12.05

Slovensko-česká eTwinningová konference

27. - 28. listopadu se v Žilině konala první Slovensko-česká konference k projektu eTwinning. Tento evropský projekt umožňuje spolupráci tříd ze dvou evropských zemí pomocí nových technologií.


Čeští i slovenští učitelé mají často problémy vytvářet projekty v "cizím" jazyce, jako je např. angličtina, němčina či francouzština. Národní podpůrná střediska pro eTwinning na Slovensku a v České republice se proto rozhodla zorganizovat setkání padesáti českých a padesáti slovenských pedagogů, které by umožnilo vytvořit více česko-slovenských partnerství.

Partnerství se školou v ČR resp. na Slovensku umožňuje totiž pracovat i na náročnějších projektech, např. z oboru přírodních věd. Existuje však i řada projektů, jejichž cílem je, aby i dnešní děti poznaly velmi blízkou kulturu a blízký cizí jazyk. Učitelé konstatovali, že je škoda, že děti, především české, mají těžkosti s porozuměním slovenštině. Možná, že by eTwinning mohl být novým impulsem k vzájemnému objevování!

Podívejte se třeba na zde publikovaný článek o metodě eTandem. Proč ji nevyužít pro vzájemné učení se češtině a slovenštině?

Informace o eTwinningovém dění na Slovensku najdete na www.etwinning.sk, o dění v ČR se dozvíte na www.etwinning.cz.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy