<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.12.05

Obchodníkem po Evropě po tři měsíce

Naše škola je koordinátorem projektu, určeného pro studenty obchodních akademií a vyšších odborných škol obchodních, dále s námi spolupracují školy z Itálie a Slovinska, a jako tiší partneři školy z Rumunska a Chorvatska.

Cílem projektu je procvičení odborných znalostí a dovedností spojených s vyřizováním obchodní korespondence v angličtině prostřednictvím elektronické pošty při řešení simulovaných obchodních situací.

Studenti jednotlivě nebo ve dvojicích vytvořili firmy, které spolupracují s svojí partnerskou firmou v Itálii a ve Slovinsku, popř. v dalších zemích.. Každý tým založil exportní a importní firmu , a funguje tudíž jako dodavatel a zároveň zákazník. Naši studenti vyváží do Itálie a dováží ze Slovinska. Jako dodavatelé připravili reklamní leták pro svoje zboří a poslali italským partnerům. Prospekty jsou v elektronické podobě vytvořené přímo na počítači, nebo skenované. Jako zákazníci obdrželi leták od slovinských partnerů a reagovali na něj formou poptávky. Projekt probíhá oboustranně, tj. oba partneři jsou zároveň prodejci svého produktu a nakupující produktu svého obchodního partnera. Studenti se při výměně dopisů řídí časovým plánem a podle něj pak posílají nabídku s katalogem, objednávku, potvrzení objednávky, avízo o odeslání, stížnost a odpověď na stížnost. Teď v lednu studenti právě prohlédli katalogy a objednali vybrané zboží.

Celý projekt se realizuje pouze prostřednictvím elektronické pošty.Všechny dopisy musí splňovat požadavky na formální podobu obchodního dopisu.

Na závěr této fáze studenti mají dvě portfolia – exportní a importní případ. Po skončení této fáze, což bude v březnu, studenti napíší esej na téma:“Byl jsem obchodníkem po tři měsíce“, kde rozeberou svůj obchodní případ a napíší své dojmy z průběhu projektu.

Letos škola získala grant z programu Socrates. Ten nám umožní uskutečnit kromě samotné e-mailové komunikace i druhou důležitou část, a to výměnu studentů a kantorů , abychom se navzájem lépe poznali. Partneři z Itálie a Slovinska přijedou na začátku dubna do Brna a zúčastní se pětidenního programu, který společně chystáme. Společně se chystáme diskutovat o metodách výuky obchodní korespondence a zahraniční kolegové se zúčastní výuky na naší škole, dále navštívíme Obchodní akademii pro tělesně postižené studenty a budeme s nimi pracovat na společném projektu, navštívíme turisticky atraktivní místo, kde budou studenti také zpracovávat ekonomický úkol a samozřejmě budeme prezentovat dosavadní výsledky, hodnotit a plánovat další projektový rok.

Ing. Elena Tomanová
OA a VOŠO
Pionýrská 23
662 05 Brno

1 Comments:

Blogger Bobr said...

Nevím, jakou cestou se sem ten článek ing. Tomanové dostal, ale mám radost. Jsem rád, že užitečná aktivita, o které vím již řadu let, má své pokračování a stále se rozvíjí. Je též dobře, že existují projekty Comenius, které o sobě dávají vědět. Moc takových není!

11:05 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy