<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24.4.06

Výuka cizích jazyků a podcasting

Zajímavý článek Zdenka Mitáčka. Více se dozvíte přímo na webu jazyky.com. Stačí kliknout na název tohoto článku.

Fenomén podcastingu přímo vybízí k využití při výuce cizích jazyků. Jedná se o speciální internetové stránky, na kterých jsou umístěny zvukové záznamy se záznamy konverzace, čtením nejrůznějších komentářů nebo deníkových poznámek.

Zvukové soubory na stránkách věnovaných podcastingu je možné snadno "stáhnout" a přehrát v běžném přehrávači na počítači nebo MP3 přehrávači. Právě od slavného přehrávače iPod firmy Apple získal fenomén podcast svůj název, k přehrávání těchto souborů se však hodí jakýkoliv MP3 přehrávač.

Výhodou podcastingu je to, že zvukové soubory je možné na internet velmi snadno umístnit a potom také, že je lze bez potiží stáhnou a přehrát si až tehdy, kdy se vám to hodí, kdy na to máte chuť a volný čas. Na internetu funguje obrovské množství stránek, které se na podcast zaměřují. Stejně jako jsou blogy různé kvality, je obdobně "nevyvážená" i kvalita stránek zabývajících se podcastem.

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Báječná adresa na podcast je www.evoca.com Stačí mít na svém počítači mikrofon a vše ostatní obstará zmiňovaná www. Na své stránky nebo blog dáte pouze odkaz ke svému "mluvení" a vše funguje :-)
Zdenda H.

2:54 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy