<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

21.4.06

Weblog angličtináře Grahama

Graham je velmi pokročilý bloggař a znalec nástrojů webu druhé generace, ale prý ho teď postihla jarní únava z blogování. Taky na mne přišla, doufám, že ji brzy překonám!

Graham při výuce angličtiny používá nástroje jako např. podcasting (víc najdete na jeho blogu). Zajímá se též o tzv. "social bookmarking", tzn. že např. zajímavé webové stránky označíte klíčovým slovy a pomocí stejných klíčových slov najdtete další zdroje, doporučené někým jiným. Vytváří se tak zájmové skupiny, které oslovuje stejná problematika. Podívejte se na jeho blogu na klíčová slova, která se v jeho "social bookmarking" objevují nejčastěji. Mohly by vás, učíte-li také angličtinu, dovést k zajímavým zdrojům informací!

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy