<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

15.9.06

Jazyky hrou - CyberfaxU příležitosti Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září, organizuje Clemi pro žáky ve věku 8 – 18 let aktivitu Cyberfax. Více o Clemi a Cyberfaxu na http://www.clemi.org/organisme/anglais.html

Vaši žáci se na Evropský den jazyků stanou mladými reportéry. Příspěvky by měly být ve francouzštině a angličtině či jejich mateřském jazyce. Vítáme reportáže, rozhovory, portréty i obrázky.

Co nejdříve se zaregistrujte a své příspěvky nám zašlete 26. září. Pozvánku, registraci a pedagogické materiály naleznete na domovské stránce Cyberfaxu:

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/jel06.htm


Kontakt : Roland Camboulives

r.camboulives@aix-mrs.iufm.fr 

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy