<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.5.06

eTwinning pod Eiffelkou

9. až 11. května se v pařížském pedagogickém centru CIEP konal evropský workshop programu eTwinning pro učitele francouzštiny. Program ve francouzštině můžete nalézt zde.Osobně mne zajímaly především odpovědi praktiků na následující otázky:
- zařazujete aktivity s partnerem do výuky francouzštiny? Jak?
- jakým způsobem využíváte ICT nástroje ve výuce francouzštiny?

V prezentaci eTwinningového portálu jsme se zaměřili na informace a zdroje relevantní především pro učitele francouzštiny. Tuto prezentaci eTwinningového portálu ve francouzštině naleznete zde.

V následné diskuzi vyšlo najevo, že většina z přítomných (zhruba 70) učitelů se již do projektu zaregistrovala a že asi polovina z nich již pracuje s partnerem. Učitelé ke komunikaci a spolupráci používají různé nástroje: přes emaily, chaty doprovázející on-linové hry, videokonference až po komplexnější nástroje, které nabízíme na eTwinningovém portálu (Twinspace, ale i další nástroje, o nichž se více dozvíte zde). Prezentaci o využití různých nástrojů ve výuce cizího jazyka naleznete zde.

4 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

6:53 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

6:24 odp.  
Anonymous Anonymní said...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

11:59 odp.  
Anonymous Anonymní said...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

8:51 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy