<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2.6.06

Evropský indikátor jazykové kompetence

Ján Figel, komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost, představil 27. dubna v Evropském parlamentu novou iniciativu Komise na podporu výuky cizích jazyků v EU, která by měla začít v roce 2007.

K podpoře jazykových dovedností by měla pomoci rozsáhlá kampaň, při níž se budou znalosti v jednotlivých státech hodnotit a srovnávat na základě Evropského indikátoru jazykové kompetence (více zde v aj). Tento indikátor by měl mít formu jazykového testu, jímž projde reprezentativní vzorek 15-letých žáků ve členských zemích EU. Test by měl být koncipován na základě Společného referenčního evropského rámce pro jazyky (více zde) a bude zaměřen na ověření čtyřech základních jazykových kompetencí - mluvení, poslechu, psaní a čtení. Výsledky v jednotlivých zemích budou následně porovnány a jednotlivé země by se měly podělit o strategie, které se osvědčily ve výuce cizích jazyků. Srovnání se zaměří na pět jazyků, které se v EU učí nejvíce - angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a italštinu.

5 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

3:12 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

1:05 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Your site is on top of my favourites - Great work I like it.
»

4:55 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

3:04 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Bonjorno, cizi-jazyky.blogspot.com!
Il Cialis Generico permette di mantenere di avere una erezione efficace e [url=http://farmamed.fora.pl/ ]Come Comprare cialis [/url] lnrwxzmd, cialis generico acquisto, geggoalb, comprare levitra senza ricetta, [url=http://farmitalia.fora.pl/ ]Dove Compra cialis in Italia[/url] dello specifico farmaco prescritto per uso personale. Quindi vendita cialis [url=http://milanofarma.fora.pl/ ] Compra cialis in Italia[/url] italia, ttxrdiwv, achat cialis en ligne, ekdzagbt, compra cialis in italia, [url=http://farmanova.fora.pl/ ]Dove Compra cialis [/url] Test clinici hanno dimostrato che il. Cialis a prezzo scontato ? efficace [url=http://farmaroma.fora.pl/ ]Come Compra cialis online[/url]

10:15 dop.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy