<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

24.8.06

Začleňování informačních a komunikačních technologií: jaké postupy přinášejí výsledky?

Asociace Cyber-Langues vznikla v roce 2001 při příležitosti evropského roku jazyků pod záštitou tehdejšího francouzského ministra školství Jacka Langa. Sdružuje především učitele jazyků, kteří ve výuce používají informační a komunikační technologie (IKT). Za svou činnost asociace Cyber-Langues v roce 2004 získala Evropskou jazykovou cenu Label. Každé léto toto sdružení pořádá konferenci, při níž si účastníci vyměňují své praktické zkušenosti. Podrobnosti o činnosti sdružení, informace o konferencích, příspěvky z konferencí i diskuze k nim jsou k dispozici na webové stránce Cyber-Langues.


Hostitelem letošní konference se od 22. do 24. srpna 2006 stala Université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgie). Zúčastnilo se jí téměř sto učitelů jazyků ze všech stupňů škol, metodologové, vědci, inspektoři, ředitelé škol, ale i výrobci multimediálních pomůcek pro výuku cizích jazyků. Hlavním tématem programu byla otázka: Začleňování IKT do cizojazyčné výuky: jaké postupy přinášejí výsledky?

S příspěvky zaměřenými na zkušenosti z praxe vystoupilo několik učitelů z různých typů škol. Agnes M. Bosch z portorické univerzity informovala o tom, jak virtuální třída může sloužit k doplnění a obohacení výuky francouzštiny. Mariana Sandu, středoškolská učitelka francouzštiny z rumunského Girgiu, se podělila o svou zkušenost s výukou tvůrčího psaní a publikováním virtuální knihy na Internetu. Při přednášce eTwinning a výuka jazyků v Evropě se učitelé podělili o své konkrétní zkušenosti s internetovými projekty spolupráce škol.

V řadě dalších seminářů se učitelé seznámili s webovými aplikacemi či programy, které jim mohou pomoci např. při opravování písemných prací nebo tvorbě, získávání a sdílení výukových materiálů. Kromě eTwinningu pak též měli možnost poznat další projekty napomáhající výuce jazyků, jako je např. Helios, iniciativa na podporu výuky latiny a řečtiny, či Hisp@cultura, který se zaměřuje na španělský jazyk a kulturu.

Konference se vyznačovala velkou otevřeností a kritickým, ne však skeptickým přístupem k začleňování informačních a komunikačních technologií do výuky cizích jazyků. Domnívám se, že tento přístup je nezbytný, pokud IKT mají cizojazyčnou výuku skutečně obohatit.

Většinu uvedených přednášek najdete na stránkách sdružení Cyber-Langues.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy