<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.6.06

DidacTIClang: rozvoj dovedností pro výuku cizích jazyků

DidacTIClang si klade za cíl podporovat využití informačních a komunikačních technologií ve výuce cizích jazyků a motivovat učitele a školitele k vhodnému využití technologií.
DidacTIClang nabízí internetový kurz zaměřený na zlepšení výuky pomocí technologií.
Kurz je rozdělen do čtyř modulů:
Modul a: jak využít autentické materiály na webu k výuce jazyků
Modul b: jak vybrat a použít on-linové výukové materiály ve výuce jazyků
Modul c: jak využít nástroje pro spolupráci a komunikaci ve výuce jazyků
Modul d: jak vytvořit interaktivní výukové moduly.

Kontakt: Ulrike Hofmann
ulrike.hofmann@fh-salzburg.ac.at

Učitelé z Evropy mohou na účast v kurzu požádat o finanční podporu prostřednictví národní agentury Socrates.

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»

9:45 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy