<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d-2221937943522406102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

25.7.06

UNESCO - návod na internetové projekty

UNESCO zveřejnilo svůj projekt Young Digital Creator (YDC) Educator's Kit, který má "pomoci učitelům a dalším pracovníkům ve školství, klubech mládeže a jiných vzdělávacích centrech vést projektové aktivity, v nichž jsou tvůrčím způsobem využívány informační a komunikační technologie a které reagují na světové problémy dneška a podporují kulturní diverzitu a interkulturní dialog."

Přírůčka k projektu se dělí na dvě základní části:
1/ V úvodu jsou srozumitelně vysvětleny základní teoretické pojmy, jako je např. projektové vyučování, tvůrčí myšlení, interkulturní komunikace, onlineové komunity a onlineové výukové prostředí. Též jsou zde nastíněny základní cíle projektu:
- přemýšlet a více se dozvědět o problémech, kterým čelí dnešní svět
- podělit se o své nápady a umělecké výtvory s mladými lidmi z celého světa
- naučit se tvůrčím způsobem pracovat s novými technologiemi

2/ Ve druhé části je podrobný popis, krok za krokem, jak tento projekt konkrétně realizovat. Cílem projektu je, aby děti pomocí volně šiřitelného softwarů vytvořily umělecké dílo na vybraný ožehavý problém dneška. Snahou je, aby děti mezi sebou komunikovaly obrazem, jelikož využití cizího jazyka často působí celou řadu neporozumění.

K dispozici je CD (či na webové stránce ke stažení) volně šiřitelný software, který školy po celém světě mohou k realizaci projektu využít. Programy jsou velmi srozumitelně popsány.

Domnívám se, že tento projekt UNESCA je velmi jasně prezentovaný a vhodně spojuje téma a využití technologií. Škoda, že na této webové stránce nemohou školy najít partnery a svá umělecká díla vystavit!

4 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

12:42 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Here are some links that I believe will be interested

10:24 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

1:03 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Greets to the webmaster of this wonderful site! Keep up the good work. Thanks.
»

11:48 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy