<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.10.06

Vyrábíme zpravodajství

V rámci mezinárodního eTwinningového semináře, který se konal ve Velké Británii na konci září tohoto roku, byl představen tento zajímavý webový publikační nástroj, při němž děti vytvářejí vlastní zpravodajské online noviny. Výhodou je jednoduché rozhraní a snadná využitelnost.

Seznamte se s ním a pro inspiraci si prohlédněte stránky, které byly s jeho pomocí vytvořeny.1 Comments:

Blogger Andrea Hejdukova said...

Ten odkaz me nadchl, ale nejak jsem presne neobjevila, jak ty vytvorene noviny nakonec 'publikovat'? Vzdycky skoncim na strance, kde uz neni zadny dalsi odkaz, a nevim, jak dal.

2:16 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy