<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

16.10.06

Elektronické materiály nakladatelství Macmillan

Stále přemýšlíte, čím oživit svou výuku, hledáte vhodné doplňkové materiály pro výuku reálií či procvičení gramatiky, sháníte netradiční cvičení? Málokterá učebnice učitelům poskytne vše, co pro výuku potřebují; ani doplňkové gramatiky či tematicky zaměřené materiály, které máme na školách často k dispozici, většinou nepokryjí vše, co bychom ve výuce rádi dělali. Většina nakladatelství (Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman) dnes již ke svým publikacím nabízí on-line doplňkové materiály, které lze většinou ve formátu pdf stáhnout z internetu a použít při výuce; většinou se však jedná o materiály doplňující skutečně pouze danou učebnici, které nemůžeme bez dalších úprav použít, pracujeme-li s jiným titulem.

Takzvané „e-lessons“ nakladatelství Macmillan se však vyznačují kromě originality, nápadu a leckdy i vtipu také tím, že je lze použít nezávisle na základním výukovém materiálu, s nímž v hodinách pracujeme. Jde zde především o pracovní listy k reáliím, které se navíc u některých titulů objevují ne podle lekce v knize, k níž pomyslně patří, ale podle aktuálních událostí, výročí apod. I doplňková cvičení ke gramatice a slovní zásobě však lze do výuky zapojit téměř kdykoli; z nepřeberné nabídky si snadno vybereme jak konkrétní gramatický jev, který potřebujeme procvičit, tak potřebnou úroveň obtížnosti, která bude odpovídat úrovni našich žáků.

Nutno ještě podotknout, že Macmillan nenabízí pouze materiály pro „běžnou“ angličtinu, kterou nejvíce ocení učitelé gymnázií a obecně zaměřených kurzů (samozřejmostí je nabídka materiálů pro různé věkové skupiny), ale věnuje se také angličtině obchodní, vojenské apod.

Základní přehled učebnic, k nimž jsou „e-lessons“ poskytovány, nalezneme na internetové adrese http://www.macmillan.com/websites.asp. Zde se přes přehledný systém odkazů dostaneme na stránky jednotlivých učebnic. Kromě toho, že u každé knihy nalezneme archiv všech dostupných materiálů (E-Lesson Warehouse), je u většiny publikací možné objednat si e-mailový newsletter, který nás bude pravidelně informovat o všech nových materiálech, které se na daných internetových stránkách objeví. V daném e-mailu potom nalezneme přímé odkazy, na něž se velmi jednoduše dostaneme, aniž bychom museli procházet znovu přes úvodní stránky publikací. Velmi sympatická je také skutečnost, že e-mailová adresa, kterou zaregistrujeme u jedné publikace, se automaticky archivuje a je platná pro všechny další stránky Macmillanu, takže není nutné registrovat se pro materiály ke každé učebnici, o niž máme zájem, zvlášť.

Níže je uveden výběr nejužitečnějších materiálů se stručným komentářem. Všechny „e-lessons“ jsou opatřeny poznámkami pro učitele, popřípadě řešením; ve většině případů se jedná o samostatný pdf soubor, v některých případech jde o součást worksheetu (například materiály učebnice Skyline).

I když jsou některé učebnice oficiálně určeny dospělým, výborně se s danými materiály pracuje také na vyšším stupni víceletého gymnázia.

· materiály k učebnici Inside Out (http://www.insideout.net/)

Každý týden se objevují nové worksheety jak pro výuku reálií, tak pro procvičení jazykových znalostí či řečových dovedností. Informace je možné nalézt každý pátek v elektronické poště. Témata jsou vysoce aktuální, spojená s událostmi následujícího týdne (oslava narozenin britské královny, Halloween, Guy Fawkes’ Night, výročí úmrtí princezny Diany, olympijské hry, udílení Nobelovy ceny) a informace k tématu jsou žákům podány prostřednictvím nejrůznějších typů úloh jak pro samostatnou, tak pro skupinovou práci. Jedná se jednoznačně o nejcennější stránky Macmillanu.

· materiály k učebnici Reward (http://www.reward-english.com/)

Zde nalezneme komunikativní úlohy zaměřené na procvičení určitého gramatického jevu či slovní zásoby spojené s určitým tématem; část worksheetů je zaměřena na konverzační témata (jídlo, móda, zdraví, fitness, škola).

· materiály k učebnici Skyline (http://www.skyline-english.com/)

Worksheety ke konverzačním tématům i gramatice jsou sice oficiálně zaměřeny na americkou angličtinu, výborně se s nimi však pracuje i tehdy, upřednostňujeme-li ve výuce britskou varietu.

· materiály k učebnici Business English (http://www.businessenglishonline.net/)

Také tato učebnice poskytuje elektronický servis objevující se pravidelně v naší poště; zde se jedná o měsíční příspěvky.

· MED Magazine (internetový časopis slovníku Macmillan English Dictionary) (http://www.macmillandictionary.com/profile/emagazine.asp)

Jedná se o časopis, jehož obsah s odkazy je možné každý měsíc dostávat prostřednictvím elektronické pošty a který nám poskytne informace o nových slovech, problémech spojených s interferencí mezi jazyky, možnostech práce se slovníkem, soutěžích, krátké články týkající se historie anglického jazyka či britské a americké kultury a mnoho dalšího. Na adrese http://www.macmillandictionary.com/online/medo_index.asp je také možné využít on-line slovníku; ten je však přístupný pouze těm, kteří vlastní slovník také v tištěné podobě.

Na této adrese najdeme téměř nekonečný zdroj materiálů pro rozvoj všech řečových dovedností (včetně nahrávek ve formátu mp3 pro poslech, které lze bez problémů stáhnout a ve třídě přehrát na klasickém CD přehrávači), pracovní listy ke slovní zásobě, gramatice, výslovnosti, krátké kulturní komentáře a především stovky dalších odkazů jak na další webové stránky Macmillanu, tak na internetové zdroje, které s Macmillanem přímo nesouvisejí. Pro ty, kdo se o didaktiku cizích jazyků zajímají také z teoretického hlediska, je zde vynikající sekce Jim Scrivener’s Teacher’s Tips (http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectiontype=listsummary&catid=59448), která kromě užitečných rad pro vyučovací praxi mnohdy poskytne odbornou sekundární literaturu k dané problematice (Jim Scrivener je autorem publikace Learning Teaching). I tato část je obměňována každý měsíc. Dále zde nalezneme jakousi burzu rad od učitelů z celého světa, výměnu worksheetů, nápadů a zkušeností, informace o mezinárodně uznávaných zkouškách, soutěžích pro žáky i učitele a mnoho dalšího. Část této webové stránky byla před několika týdny zpoplatněna (roční přístup stojí 24 liber); přesto však volně k dispozici zůstává takové množství materiálů, že rozhodně stojí za to se na tuto stránku podívat.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy