<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.9.06

Der Die DaF Online

Nakladatelství Klett Edition Deutsch nabízí více než jen učebnice, knihy a časopisy k výuce německého jazyka. Jednou z dalších služeb je podobný e-mailový časopis, jaký nabízí IIK Düsseldorf. Jde o bezplatný měsíčník doručovaný pravidelně zdarma elektronickou poštou. Přibližně polovina každého vydání je tematicky homogenní a obsahuje odkazy na webové stránky spojené s určitým tématem (pravopisná reforma, mistrovství světa ve fotbale, německá gramatika, Bodamské jezero apod.). V dalších částech nalezneme recenze učebnic nakladatelství Klett Edition Deutsch a tipy na efektivní práci s nimi, diskuze s učiteli, informace o aktuálních soutěžích, projektech atd. I zde se jedná o graficky poměrně fádní časopis, můžeme zde však nalézt inspiraci a doplňkové materiály pro oživení výuky.

http://www.klett-edition-deutsch.de/infodienst/

1 Comments:

Anonymous Anonymní said...

naucil hodne

1:11 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy