<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

21.9.06

E-mailový časopis pro učitele němčiny

IIK (Institut für internationale Kommunikation) Düsseldorf poskytuje učitelům německého jazyka internetový servis v podobě e-mailového časopisu, který je možné zdarma objednat přes internet a poté pravidelně dostávat prostřednictvím elektronické pošty. Časopis se jmenuje Infobrief Deutsch als Fremdsprache (E-DaF-Info) a obsahuje krátké články, tipy a rady týkající se výuky německého jazyka. Především zde ale nalezneme odkazy na internetové stránky, s nimiž je možné pracovat přímo v hodinách či s jejich pomocí hodiny připravit. Často se jedná o velmi cenné adresy, které poskytují nepřeberné množství podnětů a materiálů pro zajímavou a poutavou výuku. Část časopisu je vždy tematicky spjata s aktuálními událostmi, jde tedy zejména o odkazy na stránky týkající se aktuálních reálií německy mluvících zemí (mistrovství světa ve fotbale pořádané v letošním roce v Německu, současní zpěváci či herci německy mluvících zemí apod.). Dále zde nalezneme stránky informující o tištěných či webových časopisech a publikacích vztahujících se k výuce němčiny, odkazy na on-line slovníky nejrůznějších typů (slovníky výkladové, obrázkové, překladové atd.), stránky nabízející stovky gramatických či lexikálních cvičení (které lze použít v hodinách či na ně odkázat studenty) i stránky poskytující materiál pro rozvoj všech řečových dovedností. Velmi cenným odkazem devátého čísla letošního roku byla například webová adresa, na níž nalezneme stovky textů německé literatury nejen v psané podobě, ale také ve formě zvukové, kterou je možné ve formátu mp3 zdarma stáhnout a použít ve výuce či opět dát k dispozici studentům pro samostatnou domácí práci. Dalšími body jsou nejrůznější diskusní fóra, kde je možné si s kolegy z celého světa vyměnit zkušenosti, dále zde nalezneme aktuální informace o stipendiích, projektech apod. Časopis vypadá na první pohled nezajímavě a nudně, neboť jde jen o prostý text proložený webovými odkazy, učitelé by se tímto faktem však neměli nechat odradit, neboť po obsahové stránce se jedná o velmi dobrou pomůcku jak pro výuku, tak pro rozšíření vlastních obzorů. Starší čísla lze v internetovém archívu bez problémů vyhledat.

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/

0 Comments:

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy