<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15708805\x26blogName\x3dCiz%C3%AD+jazyky\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs_CZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizi-jazyky.blogspot.com/\x26vt\x3d395997749880341008', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.10.06

Emilangues Forum

Tento web je zatím dostupný pouze ve francouzštině, ale v dalších měsících by se měl rozšířit i do dalších jazykových mutací. Jedná se o network francouzských škol, které se zajímají o mezinárodní vzdělávání. Může být také dobrých zdrojem, kde najdete školy z Francie, které mají zájem o spolupráci.


5 Comments:

Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

1:00 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

10:29 dop.  
Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

4:44 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

4:05 odp.  
Anonymous Anonymní said...

Marrijuana Drug Testing hot news
phentermine medication
In more extreme cases of obesity the science community have created some medications for those that are at a level of unhealthy proportions.
[url=http://howtogrowgrapesblog.com/]phentermine without prescription[/url]
Billions Of people around the globe are looking for a way to lose weight.
http://howtogrowgrapesblog.com/ - phentermine drug
Phenermine is an appetite suppressant that tricks your body into thinking that it is full and not hungry.


http://www.socalsteelcitymafia.com/ - vardenafil 20mg
We had sex all through the night and into the morning too.
[url=http://www.socalsteelcitymafia.com/]generic vardenafil[/url]
We had sex all through the night and into the morning too.
buying levitra online
I’m a 38 year old male and I started to have erection problems shortly after my wife passed away a couple of years ago I started to date again but I didn’t think that my erections were hard enough and I satisfied with them they weren’t like they used to be anyway.

10:09 odp.  

Okomentovat

<< Home

Časopis 
Jazyky. Studium. Práce - jazykové školy, jazykové kurzy